A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

מתמודדים עם מוגבלות - כנס בית הספר לעבודה סוציאלית והמדרשה בבר אילן   הכנס ייערך ביום שני כ"ב באייר 27.5.19 | אודיטוריום ע"ש בלדה לינדנבאום בבניין המדרשה (405)  

 

 מטה אנליזה של מחקרי זיכרון עבודה וזיכרון מרומז בקרב אוכלוסיות בעלות מוגבלות שכלית: מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, תסמונת דאון ותסמונת וויליאמס, בהשוואה לבעלי ההתפתחות התקינה   מק"ט 596 | מנחים: פרופ' חפציבה ליפשיץ-והב ופרופ' אלי וקיל  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה לקרן שלם

 

במחקר הנוכחי נערכו שתי מטה-אנליזות של מחקרי זיכרון: זיכרון עבודה (Working memory) וזיכרון מרומז (Implicit memory), בקרב שלוש קבוצות בעלות מוגבלות שכלית: בעלי מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית (Nonspecific etiology), בעלי תסמונת דאון (Down syndrome) ובעלי תסמונת וויליאמס (Williams syndrome).
מטרת המחקר העיקרית הייתה לבדוק, האם קיימים הבדלים בתפקודי הזיכרון של בעלי המוגבלות השכלית, לבין בעלי ההתפתחות התקינה, תוך בחינת תרומתם האפשרית של משתנים ממתנים פוטנציאליים, הקשורים בנבדקים (גיל ואטיולוגיה) , ובמטלה (רכיב הזיכרון, סוג המטלה, רמת הבקרה והמודאליות). מטרה נוספת הייתה, לבדוק האם קיימים הבדלים בין בעלי המוגבלות השכלית (DS, WS, NSE) ובעלי ההתפתחות התקינה בין ובתוך רכיבי מערכות הזיכרון השונים. יתר על כן, מחקר זה נערך בכדי לזהות תהליכים התפתחותיים ספציפיים, המעורבים ביצירת פרופילים שונים בקרב בעלי האטיולוגיות השונות, תוך שימת דגש על היתרונות והחולשות בין ובתוך רכיבי מערכות הזיכרון השונים.
בניית מסד הנתונים לעריכת כל מטה אנליזה (WM, IM) נעשה לאחר איתורם של מחקרי זיכרון החל משנות ה-90, בהתאם לקריטריונים תוכניים וסטטיסטיים, ההולמים את מטרות המחקר. המטה אנליזה העוסקת במערכת זיכרון העבודה כוללת 60 מאמרים, בהם הופיעו 72 מחקרים שונים. זו העוסקת במערכת הזיכרון המרומז, כוללת 18 מאמרים בהם 22 מחקרים שונים.
המסקנות המשותפות, העולות ממחקר זה באשר למערכת זיכרון העבודה למערכת הזיכרון המרומז, מוסיפות מידע אודות ההטרוגניות בין המחקרים, שיש להביא בחשבון כאשר מפרשים את התוצאות השונות. בעת תיאור תפקודי הזיכרון בקרב אוכלוסיות בעלות מוגבלות שכלית, יש לנקוט בגישה דיפרנציאלית ומובחנת, ולהימנע מתיאור מכליל, הנמדד על ידי ממוצע כללי.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


תואר שני בחינוך מיוחד בהתמחות במוגבלות שכלית   החלה ההרשמה לשנה"ל תשע"ה!  

 -

 "תואר שני בחינוך מיוחד בהתמחות "מוגבלות שכלית" – יום בשבוע למשך שנתיים בלבד!
 
הכשרה עיונית ומעשית לעבודה עם תלמידים בעלי מ"ש, הכשרה לתפקיד רכז תכניות קידום במסגרות לבעלי מ"ש -מסלול יישומי (ללא תיזה כ-22 שעות). מסלול עם תיזה
(כ-18 שעות; תיתכן מלגה של 7000 ₪ מקרן שלם עפ"י תנאי הקרן, פרטים באתר).
פרטים נוספים בקובץ המצורף או במזכירות בה"ס לחינוך, גב' לימור חפץ באמצעות המייל.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


The Experience of Stress and Personal Growth among Grandparents of Children with and without Intellectual Disabilities   חווית הדחק והצמיחה האישית בקרב סבים וסבתות לילדים עם/וללא נכות שכלית התפתחותית - פורסם בכתב העת Intellectual and Developmental Disabilities, 52 (1) 32-34  

 -

מטרת המחקר היתה לבחון את תרומת המשאבים הפנימיים (דיפרנציאציה והמימדים הרגשיים, הקוגנטיביים, ההתנהגותיים והסימבולים של הסבות) והחיצוניים (לכידות וגמישות משפחתית, תמיכה חברתית) לדחק ולצמיחה אישית בקרב סבים וסבתות לילדים עם/וללא נכות שכלית התפתחותית. המדגם כלל 94 סבים וסבתות לילדים עם נכות שכלית התפתחותית ו 105 סבים וסבתות לילדים עם התפתחות נורמטיבית.

כלי המחקר כללו:

1. The Multidimensional Experience of Grandparenthood Set of Inventories
   (MEG; Findler, Taubman – Ben-Ari, Nuttman–Shwartz & Lazar, 2013)

2. The Multidimensional Scale for Perceived Social Support (MSPSS; Zimmet,
   (Dahlem, Zimmet, and Farley, 1988

3. (The Level of Differentiation of Self Scale LDSS; Haber, 1984)

4. Family Cohesion and Adaptability Evaluation Scale (Faces ш; Olson, Portner,
   (Lavee, 1985 &

5. (Perceived Stress Scale (PSS:Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983

6. (Posttraumatic Growth Inventory (PTGI; Tedeschi & Calhoun, 1996

התוצאות מצביעות על כך, שסבים וסבתות לילדים ללא נכות בטאו רגשות שליליים יותר בהשוואה לסבים ולסבתות לילדים עם נכות שכלית התפתחותית. בקרב כלל הסבים והסבתות נמצא קשר בין צמיחה ודחק לבין מצב הבריאות, רמת ההשכלה, לכידות ורגשות שליליים של סבים וסבתות. עם זאת, בעוד שרמת הדחק קשורה למשאב הפנימי של דיפרנציאציה, למשאב החיצוני של תמיכה חברתית ולמימד הקוגניטיבי של הסבות, הרי שצמיחה קשורה למגדר ולמימדים הסימבוליים וההתנהגותיים של הסבות. ההבדל המובהק היחיד שנמצא בין הקבוצות הינו שסבים וסבתות לילדים ללא נכות בטאו רגשות שליליים יותר בהשוואה לסבים ולסבתות לילדים עם נכות שכלית התפתחותית. המחקר הנוכחי מצביע על קוי הדמיון הרבים בין סבים וסבתות לילדים עם נכות לבין סבים וסבתות לילדים ללא נכות, ובכך מפריך את ההנחה הרווחת שדחק, עומס ורגשות שליליים הם נחלתם הבלעדית של סבים וסבתות לילדים עם נכות בעוד שסבות לילדים עם התפתחות נורמטיבית נטולת אספקטים קשים או שליליים.


המאמר מתבסס על מחקרה של ד"ר פינדלר משנת 2009 אשר עסק בנושא :
חווית הסבות בקרב סבים וסבתות לילדים עם וללא נכות אינטלקטואלית תרומתן של תפיסת תפקיד הסבות, רמת דיפרנציאציה אישית ותמיכה חברתית לצמיחה האישית אשר נערך בתמיכתה של קרן שלם.
לצפייה במחקר זה, לחץ כאן.

לפריט המלא
קרא | הורד


עבודת גמר בקורס מנהלי מע"שים 2013   מחברים נוספים : אפרת לוי, ג'ורג'ינה דביני, אחלם חיאק, מנאר זמאמירי ומוחמד סעאידה  

העבודה נעשתה במסגרת מחזור שלישי של קורס מנהלי מע"שים.
 
העבודה מציגה נוהל קבלת מתנדבים במע"ש, סקר שביעות רצון של משפחות המועסקים במע"ש, אמנת שירות ועוד.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מע"ש קדימה... עבודת גמר בקורס מנהלי מע"שים 2013   מחברים נוספים : אורית מרקובסקי, רותם ספטל, ענת שחר, סיגל כהן  

העבודה נעשתה במסגרת מחזור שלישי של קורס מנהלי מע"שים.

העבודה מציגה ניתוח/תחקיר כשל במע"ש : ירידה בקליטות חדשות של מקבלי שירות.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


עבודת גמר בקורס מנהלי מע"שים 2013   מחברים נוספים : עמרם גליק, סער זהבי, נדיה אימבינדרוב  

העבודה נעשתה במסגרת מחזור שלישי של קורס מנהלי מע"שים.
 
העבודה מציגה תוכנית "כולל בוקר" תוכנית "מכבסת רווח נקי" ותחקיר ארוע : הצלחת חניך בתעסוקה נתמכת.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


הקשר בין דפוסי סריקת עיניים לבין ליקויים בעיבוד מידע בפתרון בעיות אנאלוגיות קונספטואליות ופרספטואליות בקרב נבדקים בעלי פיגור שכלי בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי גיל שכלי זהה   מק"ט 24 | מחברים נוספים: דוד צוריאל, יצחק וייס, אלי וקיל, יוסי ארזואן  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

 מטרת המחקר היא זיהוי תהליכי המיקוד והקשב ותהליכי החשיבה, כפי שהם מתבטאים בדפוסי סריקת עיניים (Eye Tracking), בעת פתרון בעיות אנלוגיות, קונספטואליות ופרספטואליות, בקרב מתבגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) קל ובינוני בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי גיל שכלי זהה. מן התוצאות עולה, כי ציוני בעלי ההתפתחות התקינה בשני סוגי האנלוגיות גבוהים יותר משל בעלי המש"ה. נמצאו קווים משיקים ודיפרנציאליים בשתי הקבוצות, במדדים ההתנהגותיים ובמדדי תנועות העיניים. בשתי הקבוצות לא היו הבדלים בציונים בין האנלוגיות הקונפסטואליות לפרספטואליות. בעלי המש"ה בילו יותר זמן באנלוגיות הקונספטואליות וביצעו יותר מעברים באנלוגיות הפרספטואליות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


חווית הסבות בקרב סבים וסבתות לילדים עם וללא נכות אינטלקטואלית תרומתן של תפיסת תפקיד הסבות, רמת דיפרנציאציה אישית ותמיכה חברתית לצמיחה האישית   מק"ט 31  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון לראשונה את השלכות נוכחות ילד עם נכות אינטלקטואלית על סבים וסבתות, מתוך ההכרה בחשיבות תפקידם במערך המשפחתי, ומתוך ההבנה, שלמרות שחלק מהסבים כורעים תחת העומס ומתקשים להתמודד עם המציאות שנוצרה, ישנם אחרים, שדווקא הדחק והקושי הניבו בקרבם חוויה של צמיחה. במחקר הנוכחי נבחנה באופן כמותי ואיכותני תרומתה היחסית והמשולבת של רמת הדיפרנציאציה, הלכידות המשפחתית, התמיכה החברתית ותפיסת הסבות על ממדיה השונים לרמת הצמיחה של סבים וסבתות לילדים עם נכות אינטלקטואלית בהשוואה לסבים ולסבתות לילדים ללא נכות. ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שכל הסבים והסבתות דווחו על צמיחה.

 

לסרטון קצר המציג את עיקרי המחקר

צילום ועריכה : שי שלומי 2014

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


קוגניציה חברתית ומיומנויות חברתיות בקרב ילדים עם תסמונות ווליאמס וחל"פ   מק"ט 32 | מנחים: פרופ' רות פלדמן, פרופ' גיל דיזנדרוק, ד"ר רוני גבע  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר הנוכחי מתמקד בבחינה אינטגרטיבית ומקיפה של הכישורים החברתיים בילדים ומתבגרים, הלוקים באחת משתי תסמונות גנטיות נדירות: תסמונת ויליאמס (ת"ו) ותסמונת חיך-לב-פנים (חל"פ). מטרת המחקר הינה לבחון יכולות קוגניציה חברתית ומדדים של התנהגות חברתית בכל אחת מהתסמונות, לעמוד על הקשר שבין קוגניציה חברתית והתנהגות חברתית, ולשרטט פרופיל אינטגרטיבי של התפקוד החברתי בקרב בעלי התסמונות. הממצאים מראים, שהנבדקים בשלוש הקבוצות הקליניות הפגינו יכולות דומות בתחום הקוגניציה החברתית ובתחום ההתנהגות החברתית, יכולות שהיו נמוכות בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בגיל מנטאלי תואם. עם זאת, נמצאו הבדלים המבחינים בין שתי התסמונות, באופן שמייחד את התפקוד החברתי שלהן.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד