A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

תדריך תכנון לשילוב מבני צבור, מסחר, תעסוקה ומגורים   מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון  

נוכח העובדה שמשאב הקרקע נמצא במחסור, ההולך ומחריף בעיקר בערים ובאזורי בנייה צפופים, יש צורך להתייחס גם לייעול השימוש בקרקע המוקצית למוסדות ציבור, בין היתר, על ידי שילוב תפקודי של שימושים ציבוריים באותם שטחים ומבנים.

מדריך זה משלים את תדריך התכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור שפורסם בעבר ונועד להוות כלי עזר שימושי ליישום עקרונות השילוב, בכל השלבים של התכנון, הביצוע וההפעלה.

המדריך נמצא באתר משרד הבינוי והשיכון.
לצפיה לחצו כאן
 

לפריט המלא
קרא | הורד


דיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי   מדריך לתכנון פיסי  

בשנים האחרונות מושם דגש על זכותו של האדם עם מוגבלות שכלית לגדול, להתפתח ולחיות בסביבתו ובקהילתו הטבעית.
מתוך תפיסה זו, המבנה אשר ישמש לדיור בקהילה, ישתלב בסביבת המגורים בה הוא ממוקם, כמו כל מבנה אחר, וזאת מבלי להתעלם מתכנונו  האדריכלי הפנימי, שיותאם לצורכי האוכלוסייה שתגור בו, כולל צורכי נגישות, בטיחות וכו'.

המדריך הפיסי מציג קוים מנחים לתכנון מסגרות דיור בקהילה, סקירה של סוגי מסגרות בקהילה ומפרטים תפקודים ופיזיים של פונקציות שונות במבנים.

לפריט המלא
קרא | הורד


מדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור   מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון  

הקצאת מכסות הקרקע שבתדריך, מתבססות על החלטת הממשלה מיום 8.1.1997 בנושא ייעול השימוש בקרקעות ליעד ציבורי, גיבוש המלצות וכללים להקצאת קרקעות למוסדות ציבור ושילוב שימושים שונים במוסד אחד.

לעתים קרובות תכנון מבני הציבור והקצאת הקרקע נקלעים לעימות אל מול שיקולים אחרים. משום כך, על מתכנן התוכנית מוטלת החובה למצוא את האיזון בין הגורמים השונים ולייצג נאמנה את צורכי הציבור.

לכן לא די בהקצאת שטחים במסגרת התוכנית לצורכי ציבור על פי הנורמות המחייבות. על המתכנן לקחת בחשבון שיקולים נוספים שנודעת להם השפעה מנקודת ראות המשתמש כמו פריסת מוסדות הציבור, טופוגרפיה של המגרש, התחשבות בנגישות נוחה לאוכלוסייה שעבורה נדרש השירות וכו'.

בתהליך כתיבת המדריך נעשה מאמץ להתייחס לניסיון שהצטבר בסוגיית הצרכים הציבוריים וההשלכות על נורמות הקרקע הדרושות בהקשר להתפתחויות העתידיות. מטרתו של התדריך להעמיד לרשות המתכננים כלי עבודה המתבסס על הסכמה בין משרדים על הנורמות למכסות הקרקע לסוגי מוסדות הציבור, ובכך לסייע לגופי התכנון בעבודתם.

תיאור הפריט והמדריך נמצא באתר משרד הבינוי והשיכון.
לצפיה לחצו כאן
 

לפריט המלא
קרא | הורד


הנחיות לתכנון פיזי - מרכז יום לבוגרים בעלי פיגור שכלי מעל גיל 21   סיעודיים וטיפוליים  

מסגרת יום טיפולית בקהילה לאנשים מעל גיל 21, המשלבת תעסוקה ומגוון טיפולים פרא-רפואיים מאפשרת המשך מגורים בבית המשפחה או בדיור מוגן בעיר המגורים גם לאוכלוסייה שבעבר הייתה, בשלב זה של חייה, מועברת למעונות פנימייה.
המדריך מיועד לשמש כלי עזר לרשויות מקומיות, אנשי מקצוע ומפעילים המעורבים בתכנון והקמה של מרכזי יום לאנשים בגילאי 21+, עם מוגבלות שכלית התפתחותית, טיפוליים וסיעודיים.
בחוברת הגדרות וקווים מנחים לפיהם ייעשה התכנון הפיזי של המרכז.

לעיון במדריך לחץ כאן

 

חשוב!

לחוברת זו יצא נספח מפרט תפקודי ופיזי של הפונקציות הנדרשות בעת תכנון פיזי של מרכז יום לבוגרים מעל גיל 21, מעודכן לשנת 2014. נספח זה הוא המחייב מבחינת התקנות.

לעיון בנספח המעודכן לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד