פורמט תקציב מחקר - דוגמא      
 במקרה של מחקר שאינו דוקטורט או תזה יש לצרף את התקציב הכולל הדרוש להשלמת המחקר המפורט לסעיפים ומחולק לשנים קלנדריות.

***הקרן אינה מממנת ציוד שאינו מתכלה ושכר חוקרים ראשיים.

את פורמט התקציב אותו יש לצרף בגוף המחקר ניתן להוריד מהקישור הבא.
שימו לב – הפורמט הינו באקסל לנוחיות החישובים והסכימה. יש להעתיק את הטבלה לגוף ההצעה תחת כותרת המשאבים הדרושים.

שימו לב כי לשונית אחת מציגה פורמט ללא שותפים ולשונית שניה מציגה פורמט עם שותפים.