A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

מודלים עדכניים של שירותים בתחומי הדיור והתעסוקה ברוח אמנת האו"ם לאנשים עם מוגבלות שכלית   תמלול הרצאתם של מר לוק זלדרלו ומייקל בך  

ביום 3.5.15 התארחו בבית אקים מר לוק זלדרלו, המכהן כיו"ר ארגון ה- EASPD, איגוד אירופאי של ספקי שירותים לאנשים עם מוגבלות המייצג למעלה מ-10.000 ארגונים המספקים שירותים ברחבי אירופה, ומוביל חדשנות במתן שירותים לאנשים עם מוגבלות תוך שימת דגש על שירותים מכלילים בקהילה, ומר מייקל בך סגן נשיא ארגון קנדי לחיים עצמאיים בקהילה ומנהל מכון מחקר ופיתוח על הכללה בחברה, ומוביל את מדיניות ההכללה בקנדה ובעולם.

נושא ההרצאות: מודלים עדכניים של שירותים בתחומי הדיור והתעסוקה ברוח אמנת האו"ם לאנשים עם מוגבלות שכלית.

מר זלדרלו ומר בך הגיעו לישראל במסגרת השתתפותם בכנס "להיות אני: זכותי לחיות בקהילה ולקבל החלטות בעצמי" שהתקיים ביום 5.5.15 בחיפה, בשיתוף משרד הרווחה, אוניברסיטת חיפה, ארגון בזכות ועמותת אקים.

הכנס עסק ביישום עקרונות אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות, ובפרט ביישום הזכות לחיים עצמאיים בקהילה, והזכות לכשרות משפטית וזאת ביחס לאנשים עם מוגבלות שכלית.

בכנס השתתפו מומחים בתחום המוגבלות השכלית מכל העולם, אשר הציגו את עמדתם לגבי המגמות הבינלאומיות ודרכי יישומן, והוא נועד ליצור שיח משמעותי בין המומחים מחו"ל לגורמים המעורבים בתהליכים המתבצעים בישראל.

מצורף לעיונכם תמלול ההרצאות של לוק ומייקל במפגש שהתקיים בית אקים.

מתמללת: תמר שפנייר

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מדיניות בתחום החברתי מיני במערכי הדיור נופרים, דקלים ויערה מקבוצת א.ד.נ.מ    

המסמך הינו תוצר של תהליך לגיבוש מדיניות בתחום החברתי-מיני במסגרות הדיור של קבוצת א.ד.נ.מ.
כחלק מהעבודה השוטפת עם דיירים אנשי מקצוע מחפשים דרכי התערבות אופטימליים לכל דייר ועולמו האישי, המשפחתי והתרבותי, ובתוך כך עולים קונפליקטים רבים. מטרת מסמך המדיניות הינה להוות מצפן לפעולה ולא רשימת הנחיות שרירותיות. במהלך בניית מסמך המדיניות עלה מתח עקב מחויבות לשמור על הדייר מפני סכנות המעלות המעלה סוגיות של ערכיות, מוסריות ואתיות, מתוך שאיפה לפעול בצורה "פחות מגבילה" ולהפעיל תכנית קידום דינאמית. אחת המטרות העיקריות של המסמך הינה לעודד את הצוות לחשיבה חדשנית וחיפוש דרכי פעולה התואמות את הרצונות והצרכים של הפרט, תוך שאיפה לעזור לו להגשים את עצמו בכל מישורי החיים.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז "לאורך הדרך" בטלפון : 04-9129547 או במייל  : ravtchumi@gmail.com

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מחקר לבדיקת איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים ב"שלוחות" של מעון פנימייה   חוקרים נוספים : ד"ר ארי נוימן, ד"ר רן נוימן, יפתח גורדוני, דב שצברג, שרית ברקן  

המחקר הוזמן ומומן על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים בישראל ובוצע על ידי "מובנים – צוות הערכה".
בעשורים האחרונים מתקיים ויכוח בין אלו התומכים בקיומו של ה"דיור מעוני" כחלק מרצף המענים שיש לספק לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), לבין אלו המכוונים למגורים בקהילה ומאמינים כי הדיור המעוני הנו ביטוי לאפליה. מודל "השלוחות", שהתפתח בישראל, מציע לחבר בין שתי הגישות.
המחקר הנוכחי, השווה בין איכות החיים של דיירים המתגוררים: במעון בשלוחת מעון, ובהוסטל. נמצא כי שביעות הרצון מן החיים של דיירי שלוחת מעון גבוהה יותר מזו של דיירי מעון ולא שונה מזו של דיירי הוסטל, בארבעה מדדים. הממצאים תומכים ברעיון שמודל השלוחות מאפשר להנות הן מהתמיכה הניתנת במעון, והן מאיכות החיים המאפיינת מגורים בקהילה.
 
המחקר נמצא באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים תחת פרסומי יח' המחקר וההערכה.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מחקר לבדיקת איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים ב"שלוחות" של מעון פנימייה   חוקרים נוספים : ד"ר ארי נוימן, ד"ר רן נוימן, יפתח גורדוני, דב שצברג, שרית ברקן  

המחקר הוזמן ומומן על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים בישראל ובוצע על ידי "מובנים – צוות הערכה".
בעשורים האחרונים מתקיים ויכוח בין אלו התומכים בקיומו של ה"דיור מעוני" כחלק מרצף המענים שיש לספק לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), לבין אלו המכוונים למגורים בקהילה ומאמינים כי הדיור המעוני הנו ביטוי לאפליה. מודל "השלוחות", שהתפתח בישראל, מציע לחבר בין שתי הגישות.
המחקר הנוכחי, השווה בין איכות החיים של דיירים המתגוררים: במעון בשלוחת מעון, ובהוסטל. נמצא כי שביעות הרצון מן החיים של דיירי שלוחת מעון גבוהה יותר מזו של דיירי מעון ולא שונה מזו של דיירי הוסטל, בארבעה מדדים. הממצאים תומכים ברעיון שמודל השלוחות מאפשר להנות הן מהתמיכה הניתנת במעון, והן מאיכות החיים המאפיינת מגורים בקהילה.
 
המחקר נמצא באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים תחת פרסומי יח' המחקר וההערכה.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


איכות חיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית יישום – גישת "מחקר פעולה משתף"   כותבים נוספים: ד"ר בנימין הוזמי  

יישום גישת "מחקר-פעולה משתף" בקרב אנשים עם מש"ה הינה חלוצית בישראל. הגישה יושמה על-ידי "אגודת עמי" בבאר שבע. מטרת ההערכה הייתה לבדוק את שביעות רצונם של הדיירים מהשירותים הניתנים להם, בהיבטים של איכות חיים באופן כללי וכן בתחומים ממוקדים. בנוסף נבחנו תפיסות הצוות המטפל לגבי איכות החיים של הדיירים ושלהם. הדיירים לקחו חלק פעיל בערכה משלב יצירת כלי ההערכה, במסגרת התאמת כלי המחקר בקבוצת מיקוד, ועד לפירוש הממצאים. במחקר השתתפו 46 דיירים ו-20 אנשי צוות. ככלל איכות החיים דורגה על-ידי הדיירים כגבוהה, כאשר "עצמאות ושליטה" דורגה הכי נמוך. נמצאו פערים משמעותיים בין דיווחי הדיירים והצוות בנוגע לתפיסת איכות חיים ותעדוף. כמו כן, דיירים נבדלו בתפיסת איכות חיים ודירוג עדיפות מרכיבי לפי רמת תפקוד ותמיכה נדרשת. בתוך כך, דיירים ברמות תפקוד גבוהות יותר דיווחו על שביעות רצון נמוכה יותר ממידת העצמאות שלהם.

 

מאמר זה פורסם לראשונה בכתב העת "סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב", 27(1), 22-53 (2014).
 

מאמר זה מפורסם באתר קרן שלם באישורה של החוקרת ד"ר דנה רוט.

לתמצית המאמר באתר הבית של בית איזי שפירא לחץ כאן.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


קידום השילוב הקהילתי של אנשים עם מוגבלות שכלית ואבחנה כפולה על ידי אנשי צוות תומך   מק"ט 594 | מנחה: ד"ר שירלי ורנר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הינה לבחון אלו גורמים קשורים לביצוע פעילות המקדמת את השילוב הקהילתי על ידי אנשי הצוות התומך במסגרות דיור קהילתי. נמצא, שעל מנת להביא לשיפור ההזדמנויות של אנשים עם מוגבלות שכלית, לשילוב קהילתי באמצעות אנשי הצוות התומך, המתגוררים במסגרות קהילתיות, יש לפעול בכמה מישורים. יש לייצר הגדרה אחידה לגבי עקרונות השילוב הקהילתי ואופן היישום שלהן בין כל השותפים בתהליך. יש לקדם הכשרות קצרות וממוקדות לצוותים הישירים שיתמקדו בידע רלוונטי לגבי עקרונות השילוב הקהילתי ואופן יישומו, ובנושא זיהוי צרכים של אנשים עם אבחנה כפולה ובניית תכניות מותאמות עבורם בסביבה קהילתית.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


המדינה מתעלמת כשנתיים מדו"ח שהנחה לסגור מוסדות למוגבלים    

 הכתבה מציגה את עיקרי ממצאי דו"ח וועדת המומחים הבינלאומית שהוזמנה על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים בנושא הדיור בקהילה בישראל לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מהיבט בינלאומי משווה.
בכתבה טוענת כי הדו"ח המליץ על שינוי מדיניות וסוקרת את הסיבות לעיכוב אימוץ המלצותיו.

לפריט המלא
קרא | הורד


ועדת הבדיקה לבחינת אמות מידה למיקומן של מסגרות רווחה לדיור חוץ ביתי בקהילה   מחברים נוספים : טלי יוגב, יריב מן  

מסמך זה מביא את מסקנותיו של צוות הבדיקה הוקם כדי להתמודד עם סוגיית פריסת המסגרות בקהילה ובו בזמן התמודדות ופתרון הולם, לשילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים. שילוב שימנע תופעות קשות של חיכוך שיש בהן פוטנציאל להגברת ההתנגדות עד כדי היותו גורם לאלימות לסוגיה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


הערכת מאפייני הסביבה הפיסית במסגרות דיור של דיירים מבוגרים עם פיגור שכלי   מק"ט 50  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר עוסק בהערכה של מאפייני הסביבה הפיסית בהוסטלים של דיירים מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), לגבי מידת התאמתם לצרכיהם המיוחדים של הדיירים המזדקנים. הבסיס למחקר הינו ההנחה שיש מקום לשתף אנשים עם מש"ה בתהליך עיצוב הסביבה בה הם חיים. כדי לדעת מה מעדיפים אנשים עם מש"ה או ממה הם שבעי רצון, ניתן לקבל מהם תשובות אמינות, במידה ונעשה שימוש בשאלון המותאם לראיון אנשים עם מש"ה. הערכת רמת הרווחה בהוסטלים התקבלה משילוב של הערכה אובייקטיבית עם הערכה סובייקטיבית. בשלושת המקומות הראשונים בדירוג ההוסטלים, לפי הערכה אובייקטיבית והערכת רמת הרווחה, נמצאים הוסטלים של אקים. 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


הקשר בין תפיסת איכות החיים של אנשים עם פיגור שכלי לבין מסגרת הדיור שלהם   מק"ט 579 | פרופ' ריקי סויה  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את הקשר בין תפיסת איכות חייהם של אנשים מבוגרים עם מוגבלות שכלתי התפתחותית לבין סוג המסגרת בו הם מתגוררים, המאפיינים הפיזיים והמדיניות הנהוגה בה, ולהצביע על המשתנה שיסביר בצורה הטובה ביותר את תפיסת הפרט את איכות חייו. הממצאים המרכזיים מצביעים על תפיסת איכות חיים בינונית בקרב המרואיינים, גם בתתי-הסולמות המרכיבים את תפיסת איכות החיים – שביעות רצון מהחיים, יכולת ויצרנות, העצמה ועצמאות ושייכות חברתית/קהילתית, וגם בציון הכולל. נמצאו הבדלים בתפיסת איכות החיים בין קבוצות המחקר השונות, וקשר בין תפיסת איכות החיים לבין משתני המחקר.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד