A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

מיזם מחקר בתי אב בהם מתגורר ילד או בוגר עם מוגבלות שכלית   מק"ט 121| מחברים נוספים : ד"ר איילת גור ופרופ' מיכל גרינשטיין- וייס.  

 מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם, משרד העבודה והרווחה ואוניברסיטת חיפה.

מטרת מחקר הייתה לבחון היבטים כלכליים, נפשיים וחברתיים של בתי אב בהם מתגורר ילד או בוגר עם מוגבלות שכלית- התפתחותית בישראל ולגבש המלצות יישומיות למדיניות. המחקר כלל מדגם לאומי של 301 בתי אב בהם מתגורר ילד או בוגר עם מוגבלות שכלית- התפתחותית, כשמשתתפי המחקר הם אחד ההורים. הממצאים מצביעים על פערים כלכליים בין בתי אב במדגם לבתי אב בחברה הכללית. ההורים חווים רמות גבוהות של דחק, השתתפותם החברתית והתמיכה החומרית לה הם זוכים מצומצמת בלבד והם מדווחים על איכות חיים נמוכה מהנורמה. ממצאי המחקר מעידים שהיקף הקצבאות וההטבות מסייע לבתי אב בהתמודדות הכלכלית ויתכן אף מחלץ את חלקן מגלישה לעוני.
 

לסקירת ספרות בנושא

 

לצפייה בהרצאה בצולמה במסגרת כנס ידע שלם 2 ב- 21.6.18 בבית שיתופים

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


עוני והעסקה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל   מחברים נוספים : אופיר פינטו, מירי אנדוולד, אורן הלר, נטליה גיטלסון ורבקה פריאור  

 עוני והעסקה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל
פרספקטיבה לאומית ובינלאומית

 

המצגת הוצגה בכנס "עוני ומוגבלות - היבטים מהארץ ומהעולם" שנערך ב - 12.12.16, במרכז הלאומי שלוה, ירושלים.

המצגת תורגמה לעברית באישור המחברים עי" מכלול - יח' הערכה ומחקר של קרן שלם.


לגרסא בשפה האנגלית, לחץ כאן

לגרסא בשפה העברית, לחץ כאן

 תחום העוני בקרב אנשים עם מוגבלות ומוגבלות שכלית - אסופת מחקרים בתחום   מק"ט 190 | ד"ר עדי לוי ורד, גב' מיה סבג  

 
בשנים האחרונות עולה הבנת החשיבות של מחקר והבנה של נושא העוני בקרב אנשים עם מוגבלות בכלל ואנשים עם מש"ה בפרט. מחקרים עד כה מראים כי קיימים קשרים מורכבים בין מוגבלות ועוני, ועל כן ישנה חשיבות רבה במחקר מעמיק בתחום. זאת ועוד, ידוע מזה שנים רבות כי לחשיפה לעוני ישנן השלכות על בריאות, צמצום הזדמנויות חיים, השפעה על רמת השכלה ושיעורי תעסוקה ועוד. כמו כן, מחקרים מראים כי משפחות בהן בן משפחה עם מוגבלות הינן בעלות סבירות גבוהה יותר להיכנס אל מעגל העוני ואף להתקשות יותר לצאת ממנו. בהתאם, חוקרים מעלים בשנים האחרונות את החשיבות של הפחתת חסמים בצבירת נכסים בקרב אנשים עם מש"ה כאמצעי לקידום רווחה כלכלית.
 

בקישורים המצורפים תמצית קצרה של מקורות הדנים בסוגיית העוני במוגבלות:

1. מעבר לעוני בקרב משפחות עם ילדים בעלי מוגבלות שכלית

2. מוגבלות ועני במדינות מתפתחות: מחקר רב-ממדי

3. מוגבלות שכלית ועוני: מבוא למדור מיוחד

4. עוני בקרב מבוגרים עם מוגבלות: חסמים בקידום צבירת נכסים בחשבונות התפתחות עצמאיים


בוצע ע"י מכלול - יח' ההערכה ומחקר של קרן שלם, יולי 2015 Disability and Poverty in Developing Countries: A Multidimensional Study   מוגבלות ועוני במדינות מתפתחות: מחקר רב-ממדי  

כ-15% מהאוכלוסייה הכללית בעולם הינה בעלת מוגבלות כלשהי. עם זאת, מעט מאוד ידוע על החיים הכלכליים של אנשים עם מוגבלויות, בייחוד במדינות מתפתחות. מאמר זה עוסק לראשונה בהשוואת נתונים בינלאומיים על מנת ליצור פרופיל כלכלי של אנשים עם מוגבלויות ב-15 מדינות מתפתחות. ברוב המדינות, מוגבלות נמצאה קשורה באופן מובהק למדדים רבים של עוני כמו גם רמת השכלה נמוכה יותר, שיעור תעסוקה נמוך יותר והוצאות רפואיות גבוהות יותר. בקרב אנשים עם מוגבלויות, אנשים מעל גיל 40 ואנשים המאובחנים ביותר ממוגבלות אחת היו בעלי סבירות גבוהה יותר להיות עניים במספר ממדים.
 
המחקר פורסם בכתב העת World Development, 41: 1-18

למחקר לחץ כאןPoverty transitions among families supporting a child with intellectual disability   מעבר לעוני בקרב משפחות עם ילדים בעלי מוגבלות שכלית  

מעט מאוד ידוע על מוגבלות בילדים והאספקטים הדינמיים של עוני. במחקר הנוכחי נאספו נתונים במשך 12 חודשים בקרב 370 משפחות בהן אחד הילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, 1418 משפחות עם ילדים בעלי מוגבלויות אחרות ו-7215 משפחות לילדים ללא מוגבלות. בהשוואת משפחות לילדים ללא מוגבלות לעומת משפחות לילדים עם מוגבלות שכלית נמצא כי המשפחות לילדים עם מוגבלות היו בעלי סבירות גבוהה יותר להיות עניים, לרדת אל מתחת לקו העוני ולהתקשות יותר לצאת ממעגל העוני. כמחצית מהמקרים בהם משפחה ירדה אל מתחת לקו העוני היה ניתן לאבחן אירוע שעורר שינוי זה. החוקרים מצאו כי יש מעט הבדלים בין משפחות לילדים עם ובלי מוגבלויות בהיבט החשיפה לאירועים שיכולים לעורר שינוי בסטטוס סוציו-אקונומי ובעוצמת הקשר בין חשיפה לאירועים אלו וירידה אל תחת לקו העוני.
 
המחקר פורסם בכתב העת Journal of Intellectual & Developmental Disability, 35(4): 224–234
 
למחקר לחץ כאן

 Intellectual disability and poverty: Introduction to the special section   מוגבלות שכלית ועוני: מבוא למדור מיוחד  

במשך שנים רבות מחקרים תיעדו את הקשר שבין מש"ה ועוני. עם זאת, מחקרים מראים קשר חזק בין עוני ומש"ה קלה, בעוד שבקרב אנשים עם מש"ה קשה יותר הקשר פחות חזק. הקשר בין עוני ומש"ה חשוב בהיבטי ההשפעה של חשיפה לעוני אשר נמצאו קשורים לבריאות לקויה והזדמנויות חיים מצומצמות, בייחוד כאשר החשיפה לעוני נעשית כבר בילדות. יחד עם זאת, אין כיום מספיק מחקר בתחום המש"ה והעוני והשפעתם על איכות החיים של אנשים עם מש"ה. הירחון המדעי מקדיש מדור מיוחד העוסק בתחום זה על מנת לנסות ולמלא את החסר בתחום זה, באמצעות 3 מאמרים; המאמר הראשון בוחן את קיומן ויעלותן של מערכות ניטור לסטטוס ורווחה של אנשים עם מש"ה. המאמר השני בוחן עוני וחסך גשמי בקרב משפחות בבריטניה עם ובלי ילדים עם מוגבלויות. המאמר השלישי מעריך את ההכנסות והנכסים של משפחות עם ילדים עם מש"ה ומבוגרים עם מש"ה בארה"ב.
 
המחקר פורסם בכתב העת Journal of Intellectual & Developmental Disability, 35(4): 224–234

למאמר לחץ כאן

 Poverty Among Adults with Disabilities: Barriers to Promoting Asset Accumulation in Individual Development Accounts   עוני בקרב מבוגרים עם מוגבלות: חסמים בקידום צבירת נכסים בחשבונות התפתחות עצמאיים  

אחוז גדול יותר של מבוגרים עם מוגבלות חווים עוני ביחס לאוכלוסייה הכללית. המאמר בוחן אסטרטגיה לקידום רווחה כלכלית החיים בתוך או בקרבת עוני, והיא חשבונות התפתחות עצמאיים (Individual Development Accounts- IDAs), שמטרתם לעזור לאינדיבידואלים לחסוך כסף ולצבור נכסים. החוקרים מתייחסים לחשיבות של צבירת נכסים, בייחוד בקרב מבוגרים עם מוגבלויות. לאחר מכן החוקרים ממפים את האסטרטגיה המדוברת ובוחנים את החסמים להשתתפות אנשים עם מוגבלויות בהיבטי מדיניות פדרלית וחוסר רגישות לצרכים מיוחדים. החוקרים מסיקים כי יש לבטל את ממוצעי המבחן של מדיניות הרווחה המקושרת להשתתפות בתוכנית האסטרטגית, כגון דרישת תעסוקה, וכן לכלול אנשים עם מוגבלויות התכנון והערכת מדיניות תכניות לצבירת נכסים.
 
המאמר פורסם ב- American Journal of Community Psychology, 46(3-4), 376-385.
 
לתקציר באנגלית לחץ כאן.