×

יש לשלוח את הבקשות עד שבועיים לפני מועד הועדה המקצועית.

תאריכי הועדות עשויים להשתנות, על מגישי  הבקשות  האחריות להתעדכן בתאריכים באתר הקרן.

א. בקשה שהוגשה במסלול פיתוח פיזי – מעלה, תכניות הסברה וחשיפה, מיזמים חברתיים, כנסים וימי עיון, תקני שירות לאומי:

  • תידון בוועדה המקצועית בלבד ובלבד שהחמרים הוגשו במועד כנדרש .
  • אם נדרשות בדיקות נוספות והשלמת חומרים הבקשה תועבר לוועדה העוקבת.
  • במקרים מיוחדים, יידונו הבקשות בהנהלת הקרן על פי שיקולי הוועדה המקצועית.

ב. בקשה שהוגשה במסלול פיתוח פיזי – צמרת (רגיל לשעבר) תידון בשתי וועדות: ראשונה בוועדה המקצועית ושניה בהנהלת הקרן.

 

תאריכי הועדות עשויים להשתנות.

על מגישי ההצעות האחריות להתעדכן בתאריכים באתר הקרן.

 

מספר  הועדה ועדה מקצועית הנהלה
1 17.1.22 27.1.22
2 15.2.22 3.3.22
3 14.3.22 31.3.22
4 12.4.22 26.5.22
5 16.5.22
6 14.6.22 23.6.22
7 19.7.22 28.7.22
8 11.9.22 15.9.22
9 27.10.22
10 15.11.22 24.11.22
11 12.12.22 29.12.22

דילוג לתוכן