A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

אימהות וסבתות במשפחות לילדים עם/וללא מוגבלות שכלית התפתחותית בחברה הערבית   מק"ט 114 | מחברים נוספים: סונדוס פאטמה זבידאת, נטלי רכבי, ורה סקבירסקי  

 מחקר זה נערך בסיוע קרן שלם.
מטרת המחקר הנוכחי היתה לשפוך אור על חוויותיהן של 100 אימהות ו-101 סבתות לילדים עם מוגבלות שכלית בהשוואה ל-96 אימהות ו-100 סבתות לילדים עם התפתחות נורמטיבית (בגילאי 3-14) בחברה הערבית. מחקר זה כולל מערך רב-משתני, הבוחן את נקודות המבט של אימהות וסבתות ערביות לגבי משאבים אישיים כמו הערכה עצמית, משאבים בין אישיים כמו רמת התמיכה האמוציונלית והאינסטרומנטלית (המתקבלת על פי תפיסת האימהות והמוענקת על פי תפיסת הסבתות), תפיסת ממדי הסבות (הסימבולי, הרגשי, ההתנהגותי והקוגניטיבי), אשמה ובושה, ותרומתם לדחק ולרווחה הנפשית של אימהות ולרווחתן הנפשית ולצמיחתן האישית של סבתות. ממצאי המחקר עולה שקווי הדמיון בין הקבוצות רבים מקווי השוני ביניהן.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


The Experience of Stress and Personal Growth among Grandparents of Children with and without Intellectual Disabilities   חווית הדחק והצמיחה האישית בקרב סבים וסבתות לילדים עם/וללא נכות שכלית התפתחותית - פורסם בכתב העת Intellectual and Developmental Disabilities, 52 (1) 32-34  

 -

מטרת המחקר היתה לבחון את תרומת המשאבים הפנימיים (דיפרנציאציה והמימדים הרגשיים, הקוגנטיביים, ההתנהגותיים והסימבולים של הסבות) והחיצוניים (לכידות וגמישות משפחתית, תמיכה חברתית) לדחק ולצמיחה אישית בקרב סבים וסבתות לילדים עם/וללא נכות שכלית התפתחותית. המדגם כלל 94 סבים וסבתות לילדים עם נכות שכלית התפתחותית ו 105 סבים וסבתות לילדים עם התפתחות נורמטיבית.

כלי המחקר כללו:

1. The Multidimensional Experience of Grandparenthood Set of Inventories
   (MEG; Findler, Taubman – Ben-Ari, Nuttman–Shwartz & Lazar, 2013)

2. The Multidimensional Scale for Perceived Social Support (MSPSS; Zimmet,
   (Dahlem, Zimmet, and Farley, 1988

3. (The Level of Differentiation of Self Scale LDSS; Haber, 1984)

4. Family Cohesion and Adaptability Evaluation Scale (Faces ш; Olson, Portner,
   (Lavee, 1985 &

5. (Perceived Stress Scale (PSS:Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983

6. (Posttraumatic Growth Inventory (PTGI; Tedeschi & Calhoun, 1996

התוצאות מצביעות על כך, שסבים וסבתות לילדים ללא נכות בטאו רגשות שליליים יותר בהשוואה לסבים ולסבתות לילדים עם נכות שכלית התפתחותית. בקרב כלל הסבים והסבתות נמצא קשר בין צמיחה ודחק לבין מצב הבריאות, רמת ההשכלה, לכידות ורגשות שליליים של סבים וסבתות. עם זאת, בעוד שרמת הדחק קשורה למשאב הפנימי של דיפרנציאציה, למשאב החיצוני של תמיכה חברתית ולמימד הקוגניטיבי של הסבות, הרי שצמיחה קשורה למגדר ולמימדים הסימבוליים וההתנהגותיים של הסבות. ההבדל המובהק היחיד שנמצא בין הקבוצות הינו שסבים וסבתות לילדים ללא נכות בטאו רגשות שליליים יותר בהשוואה לסבים ולסבתות לילדים עם נכות שכלית התפתחותית. המחקר הנוכחי מצביע על קוי הדמיון הרבים בין סבים וסבתות לילדים עם נכות לבין סבים וסבתות לילדים ללא נכות, ובכך מפריך את ההנחה הרווחת שדחק, עומס ורגשות שליליים הם נחלתם הבלעדית של סבים וסבתות לילדים עם נכות בעוד שסבות לילדים עם התפתחות נורמטיבית נטולת אספקטים קשים או שליליים.


המאמר מתבסס על מחקרה של ד"ר פינדלר משנת 2009 אשר עסק בנושא :
חווית הסבות בקרב סבים וסבתות לילדים עם וללא נכות אינטלקטואלית תרומתן של תפיסת תפקיד הסבות, רמת דיפרנציאציה אישית ותמיכה חברתית לצמיחה האישית אשר נערך בתמיכתה של קרן שלם.
לצפייה במחקר זה, לחץ כאן.

לפריט המלא
קרא | הורד


חווית הסבות בקרב סבים וסבתות לילדים עם וללא נכות אינטלקטואלית תרומתן של תפיסת תפקיד הסבות, רמת דיפרנציאציה אישית ותמיכה חברתית לצמיחה האישית   מק"ט 31  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון לראשונה את השלכות נוכחות ילד עם נכות אינטלקטואלית על סבים וסבתות, מתוך ההכרה בחשיבות תפקידם במערך המשפחתי, ומתוך ההבנה, שלמרות שחלק מהסבים כורעים תחת העומס ומתקשים להתמודד עם המציאות שנוצרה, ישנם אחרים, שדווקא הדחק והקושי הניבו בקרבם חוויה של צמיחה. במחקר הנוכחי נבחנה באופן כמותי ואיכותני תרומתה היחסית והמשולבת של רמת הדיפרנציאציה, הלכידות המשפחתית, התמיכה החברתית ותפיסת הסבות על ממדיה השונים לרמת הצמיחה של סבים וסבתות לילדים עם נכות אינטלקטואלית בהשוואה לסבים ולסבתות לילדים ללא נכות. ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שכל הסבים והסבתות דווחו על צמיחה.

 

לסרטון קצר המציג את עיקרי המחקר

צילום ועריכה : שי שלומי 2014

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד