A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

מטה אנליזה של מחקרי זיכרון עבודה וזיכרון מרומז בקרב אוכלוסיות בעלות מוגבלות שכלית: מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית, תסמונת דאון ותסמונת וויליאמס, בהשוואה לבעלי ההתפתחות התקינה   מק"ט 596 | מנחים: פרופ' חפציבה ליפשיץ-והב ופרופ' אלי וקיל  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה לקרן שלם

 

במחקר הנוכחי נערכו שתי מטה-אנליזות של מחקרי זיכרון: זיכרון עבודה (Working memory) וזיכרון מרומז (Implicit memory), בקרב שלוש קבוצות בעלות מוגבלות שכלית: בעלי מוגבלות שכלית ללא אטיולוגיה ספציפית (Nonspecific etiology), בעלי תסמונת דאון (Down syndrome) ובעלי תסמונת וויליאמס (Williams syndrome).
מטרת המחקר העיקרית הייתה לבדוק, האם קיימים הבדלים בתפקודי הזיכרון של בעלי המוגבלות השכלית, לבין בעלי ההתפתחות התקינה, תוך בחינת תרומתם האפשרית של משתנים ממתנים פוטנציאליים, הקשורים בנבדקים (גיל ואטיולוגיה) , ובמטלה (רכיב הזיכרון, סוג המטלה, רמת הבקרה והמודאליות). מטרה נוספת הייתה, לבדוק האם קיימים הבדלים בין בעלי המוגבלות השכלית (DS, WS, NSE) ובעלי ההתפתחות התקינה בין ובתוך רכיבי מערכות הזיכרון השונים. יתר על כן, מחקר זה נערך בכדי לזהות תהליכים התפתחותיים ספציפיים, המעורבים ביצירת פרופילים שונים בקרב בעלי האטיולוגיות השונות, תוך שימת דגש על היתרונות והחולשות בין ובתוך רכיבי מערכות הזיכרון השונים.
בניית מסד הנתונים לעריכת כל מטה אנליזה (WM, IM) נעשה לאחר איתורם של מחקרי זיכרון החל משנות ה-90, בהתאם לקריטריונים תוכניים וסטטיסטיים, ההולמים את מטרות המחקר. המטה אנליזה העוסקת במערכת זיכרון העבודה כוללת 60 מאמרים, בהם הופיעו 72 מחקרים שונים. זו העוסקת במערכת הזיכרון המרומז, כוללת 18 מאמרים בהם 22 מחקרים שונים.
המסקנות המשותפות, העולות ממחקר זה באשר למערכת זיכרון העבודה למערכת הזיכרון המרומז, מוסיפות מידע אודות ההטרוגניות בין המחקרים, שיש להביא בחשבון כאשר מפרשים את התוצאות השונות. בעת תיאור תפקודי הזיכרון בקרב אוכלוסיות בעלות מוגבלות שכלית, יש לנקוט בגישה דיפרנציאלית ומובחנת, ולהימנע מתיאור מכליל, הנמדד על ידי ממוצע כללי.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


מטה אנליזה של מחקרי זיכרון מפורש באוכלוסייה בעלת פיגור שכלי   מק"ט 565 | מנחים : ד"ר חפציבה ליפשיץ פרופ' אלי וקיל  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הינה עריכת מטה אנליזה של מחקרים בתחום הזיכרון המפורש שנערכו בקרב בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה). בדומה לסקירה ספרותית רגילה, מטרת המטה אנליזה לתאר את הידע הקיים בתחום מחקר מסוים תוך התחשבות במרבית המחקרים שפורסמו. הממצאים מלמדים שהמוגבלות האינטלקטואלית של בעלי מש"ה אינה נובעת מסטייה כללית מההתפתחות הקוגניטיבית הטיפוסית, כי אם מפרופילים קוגניטיביים נפרדים. לגיל הכרונולוגי תרומה רבה באשר לתפקודי הזיכרון המפורש של בעלי מש"ה. בנוסף, נראה שהפגיעה המוחית בקרב בעלי מש"ה מתמקדת לא רק בחלקים הקדמיים של המוח, אלא כנראה גם באזורים האחראים על תהליכי הקידוד. 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד