×

הליך התמחרותי למתן שירותי עיצוב וגרפיקה לקרן שלם

מכרז פומבי מס' 1/2024

הליך התמחרותי מס’ 2/2024 למתן שירותים בתחום עיצוב וגרפיקה

———————————————————————————

קרן לפתוח שירותים עם מוגבלות ברשויות המקומיות (להלן- קרן שלם) מזמינה בזאת יחידים להציע הצעות בעניין מתן שירותי עיצוב וגרפיקה לקרן שלם כמפורט במסמכים המכרז וההסכם המופיעים מטה.

 

שאילת שאלות בנוגע להליך :

ניתן לשלוח מייל עם שאלות לכתובת : [email protected]

מועד סופי לשאילת שאלות הינו : 17/03/24 | יום ראשון | ז’ אדר ב’, תשפ”ד | בשעה 15:00.

מסמך תשובות לשאלות יפורסם בעמוד זה.

מועד סופי לפרסום מענה לשאלות : 27/03/24 | יום רביעי | יז’  אדר ב’, תשפ”ד | בשעה 20:00.

 

שליחת הצעות :

מועד סופי להגשת ההצעות הינו : 04/04/24 | יום חמישי | כ”ה אדר ב’, תשפ”ד | בשעה 12:00.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש באמצעות דוא”ל לכתובת: [email protected]

לאחר משלוח ההצעה בדוא”ל יש לאשר טלפונית קבלת במשרדי הקרן אצל מר כרמי בלוך בטלפון מס’ 03-9601122.

מסמכים שישלחו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

 

שימו לב –

קרן שלם אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכל מקום בו מצוין בפרסום זה ו/או במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

על משתתפי המכרז לעקוב באתר הקרן על הודעות שיבואו מצד הקרן מעת לעת, ככל שיהיו כאלה.

 

טלפון לבירורים: 03-9601122

 

בברכה,

ריבה מוסקל

מנכ”ל קרן שלם

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

להלן קובץ עם שאלות הבהרה שנשלחו על ידי גופים או מועמדים המעוניינים להגיש מענה להליך ההתמחרותי.

להורדת קובץ שאלות ותשובות מה-20.03.24>>

להורדת קובץ שאלות ותשובות מה-27.03.24>>

הוראות כלליות למציעים בנוגע למסמך שאלות ההבהרה

1. הודעות ההבהרה מטעם הקרן מחייבות את כלל המציעים.
2. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי ההגשה.
3. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההגשה ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו.
4. על המשתתף בהליך זה לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.