×

הליך התמחרותי למתן שירותי עיצוב וגרפיקה לקרן שלם

הליך התמחרותי מס' 10/2023

הליך התמחרותי מס’ 10/2023
למתן שירותים בתחום עיצוב וגרפיקה

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

 

קרן לפתוח שירותים עם מוגבלות במדינות מקומיות (להלן- קרן שלם) מזמינה בזאת לקבל הצעות בעניין מתן שירותי עיצוב וגרפיקה לקרן שלם כמפורט במסמכים המכרז וההסכם המופיעים מטה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש באמצעות דוא”ל לכתובת: [email protected]
לאחר משלוח ההצעה בדוא”ל יש לאשר טלפונית קבלת במשרדי הקרן אצל מר כרמי בלוך בטלפון מס’ 03-9601122.

מועד סופי להגשת ההצעות שלנו התאריך יח’ בשבט תשפ”ד, יום ראשון, ה- 28/01/2024 בשעה 12:00.
מסמכים שישלחו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

עד לתאריך ח’ בשבט תשפ”ד, יום חמישי, ה- 18/01/2024 בשעה 15:00 ניתן לפנות בשאלות לגבי ההליך באמצעות דוא”ל [email protected] יחד עם כתובת דוא”ל השולח לצורך מענה.

קרן שלם אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מסמכים ההליך ותשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של הקרן.

טלפון לבירורים: 03-9601122

בברכה,
ריבה מוסקל
מנכ”ל קרן שלם

על משתתפי המכרז לעקוב באתר הקרן על הודעות שיבואו מצד הקרן מעת לעת, ככל שיהיו כאלה.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

להלן קובץ עם שאלות הבהרה שנשלחו על ידי גופים או מועמדים המעוניינים להגיש מענה להליך ההתמחרותי.

להורדת הקובץ>>

הוראות כלליות למציעים בנוגע למסמך שאלות ההבהרה

1. הודעות ההבהרה מטעם הקרן מחייבות את כלל המציעים.
2. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי ההגשה.
3. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההגשה ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו.
4. על המשתתף בהליך זה לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.