×

מכרז פומבי לשירותי תחזוקה ופיתוח פלטפורמת לילך – הנגשת תכנים בתחום בריאות האשה לנשים עם מוגבלות

מכרז פומבי מס' 4/2024

מכרז פומבי מס’ 4/2024
מכרז פומבי לשירותי תחזוקה ופיתוח פלטפורמת לילך
הנגשת תכנים בתחום בריאות האשה לנשים עם מוגבלות
בכל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך*.

קרן שלם לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות (להלן- קרן שלם) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי תחזוקה ופיתוח פלטפורמת לילך – הנגשת תכנית בתחום בריאות האשה לנשים עם מוגבלות לקרן שלם כמפורט במסמכים המכרז וההסכם המופיעים מטה.

שאילת שאלות בנוגע להליך :
ניתן לשלוח מייל עם שאלות בקבצי וורד בלבד לכתובת : [email protected]
מועד סופי לשאילת שאלות הינו : 30/05/24 | יום חמישי | כ”ב אייר, תשפ”ד | בשעה 12:00.
מסמך תשובות לשאלות יפורסם בעמוד זה.
מועד סופי לפרסום מענה לשאלות : 09/06/24 | יום ראשון | ג’ בסיוון, תשפ”ד | בשעה 20:00.

שליחת הצעות :
מועד סופי להגשת ההצעות הינו : 20/06/24 | יום חמישי | י”ד בסיוון, תשפ”ד | בשעה 12:00.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש באמצעות דוא”ל לכתובת: [email protected]
אישור על קבלת המסמכים לתיבת המכרזים  יימסר  באמצעות דוא”ל חוזר. על המציע לוודא קבלת אישור כאמור, וככל שלא נתקבל ניתן לפנות למר כרמי בלוך בטלפון 03-9601122
מסמכים שישלחו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יובאו לדיון.

שימו לב –
קרן שלם אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
בכל מקום בו מצוין בפרסום זה ו/או במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.
על משתתפי המכרז לעקוב באתר הקרן אחר הודעות שיבואו מצד הקרן מעת לעת, ככל שיהיו כאלה.

טלפון לבירורים: 03-9601122

בברכה,

ריבה מוסקל
מנכ”ל קרן שלם