×

מכרז לביצוע הכשרת צוותים, להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ומוגבלויות נוספות במסגרות יום בקהילה, בפריסה ארצית

מכרז פומבי מס' – 1/2022

קרן שלם לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ברשויות המקומיות, מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע הכשרת צוותים,להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ומוגבלויות נוספות במסגרות יום בקהילה, בפריסה ארצית.

מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך 21.7.2022

עד השעה 12:00.

הצעה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תתקבל.

רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים במועד הגשת ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.

להורדת מסמכי המכרז 

מסמך הבהרות מספר 1 

מסמך הבהרות מספר 2

דילוג לתוכן