×

מכרז להגשת הצעות להכנה וביצוע של תכנית שיווקית ללומדות לילך – לומדות להנגשת מידע בתחום בריאות האשה לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מכרז פומבי מס' – 1/2021

קרן שלם הוקמה למטרת פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות (להלן: "הקרן").

הקרן מזמינה בזאת הצעות לתכנית שיווקית ללומדות לילך – לומדות להנגשת מידע בתחום בריאות האשה לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, זאת ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי ההזמנה (להלן: "השירותים" או "העבודות").

רשאי/ם להגיש הצעה יחידים או תאגידים שעומדים במלוא התנאים שנקבעו במכרז.

את ההצעה בהתאם לתנאי המכרז ואת שאר המסמכים והאישורים שפורטו במסמך ההוראות למשתתפים, יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במשרדי קרן שלם בכתובת : רח' שד' מנחם בגין 5 בנין 2 בבית דגן, טלפון : 03-9601122.

המסמכים ימסרו במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז מס' 2/2021 להגשת הצעות לתכנית שיווקית ללומדת לילך" וכן לשלוח העתק בדוא"ל: [email protected], וזאת עד ליום 22.04.2021 יום חמישי י' באייר, תשפ"א  בשעה 12:00.

מסמכים שיימסרו/ישלחו  לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי ההזמנה שיידונו על ידי הקרן.

אין הקרן מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת.

להורדת מסמכי המכרז

שאלות ותשובות לגבי המכרז יועלו לעמוד זה.

מקבץ שאלות ותשובות 11.04.21

מקבץ שאלות ותשובות 13.04.21

 

דילוג לתוכן