×

מכרז פומבי למתן שירותים בתחום מדידה, הערכה ומחקר של פעילויות קרן שלם

מכרז פומבי מס' 1/2023

מכרז פומבי מס’ 1/2023
למתן שירותים בתחום מדידה, הערכה ומחקר של פעילויות הקרן
כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

קרן שלם לפתוח שירותים לאנשים עם מוגבלויות ברשויות המקומיות (להלן- קרן שלם) מזמינה בזאת לקבל הצעות בעניין מתן שירותים בתחום מדידה, הערכה ומחקר של פעילויות הקרן כמפורט במסמכי המכרז וההסכם המופיעים מטה.


את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש באמצעות דוא”ל לכתובת: [email protected].
לאחר משלוח ההצעה בדוא”ל יש לאשר טלפונית קבלתה במשרדי הקרן אצל מר כרמי בלוך בטלפון מס’ 03-9601122.
מועד סופי להגשת ההצעות הינו ה- 22/02/23, יום ד’, א’ באדר תשפ”ג בשעה 12:00
מסמכים שיישלחו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
קרן שלם אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

טלפון לבירורים: 03-9601122

בברכה,
ריבה מוסקל
מנכ”לית קרן שלם

על משתתפי המכרז לעקוב באתר הקרן על הודעות שיבואו מצד הקרן מעת לעת, ככל שיהיו כאלה.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

להלן קובץ עם שאלות ההבהרה שנשלחו על ידי גופים או מועמדים המעוניינים להגיש מענה למכרז.

הוראות כלליות למציעים בנוגע למסמך שאלות ההבהרה

1. הודעות ההבהרה מטעם הקרן מחייבות את כלל המציעים.
2. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.
3. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו.
4. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.