×

כללים לכתיבה מדעית

בעת הגשת הצעות או דוחות מחקר לקרן שלם

בעת כתיבת הצעת מחקר לקרן שלם ובעת הגשת הדו”ח המסכם יש לכתוב את הדו”חות על פי כללי הכתיבה המדעית.
מומלץ לפעול לפי ההנחיות ה – APA
(American Psychological Association) המהדורה השישית.

ניתן למצוא הנחיות ברורות בקישורים הבאים :

– מתוך האתר של ארגון ה – APA

– מתוך האתר של משב, מחקר יישומי

– מתוך האתר של ספריית אורנים