×

מכרז פומבי למתן הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ למיזמי בנייה ושיפוץ המתבצעים בסיוע מענקי קרן שלם 

מכרז פומבי מס' 1/2024

מכרז פומבי מס’ 1/2024
למתן שירותי ייעוץ למיזמי בנייה ושיפוץ המתבצעים בסיוע מענקי קרן שלם
כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

 

קרן שלם לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלויות ברשויות המקומיות (להלן- קרן שלם) מזמינה בזאת לקבל הצעות בעניין למתן שירותי ייעוץ לפרויקטים של שיפוץ ובנייה כמפורט במסמכי המכרז וההסכם המופיעים מטה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש לכתובת האימייל [email protected]
לאחר משלוח ההצעה בדוא”ל יש לאשר טלפונית קבלתה במשרדי הקרן אצל מר כרמי בלוך בטלפון מס’ 03-9601122.

שאלות בנוגע למכרז יש להפנות למיקי כהן, סמנכ”ל פיתוח פיזי לכתובת האימייל  [email protected]

מועד סופי להגשת ההצעות הינו ה- יום חמישי , כ”א באדר תשפ”ג 29/02/2024, בשעה 12:00
מסמכים שיישלחו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

קרן שלם אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

על משתתפי המכרז לעקוב באתר הקרן אחר הודעות שיפורסמו מצד הקרן מעת לעת, ככל שיהיו כאלה.

בברכה,
ריבה מוסקל
מנכ”לית קרן שלם

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

שאלות ותשובות

הוראות כלליות למציעים בנוגע למסמך שאלות ההבהרה
1. הקרן מבקשת להדגיש כי יש להגיש הצעה להליך ההתמחרותי בצירוף כל המסמכים למסמך ההתמחרות.
2. תשומת לב המציעים לנוסח המכרז ומסמכי המכרז המעודכנים לאור מענה על שאלות ההבהרה באתר הקרן (קישור צורף במסמך זה מעלה).
3. להלן מענה לשאלות הבהרה מטעם קרן שלם (להלן : “הקרן”) בקשר להליך ההתמחרותי שבנדון:
4. יתר ההוראות ותנאי ההליך ההתמחרות יוותרו ללא שינוי.
5. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הליך ההתמחרות. יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום על ידי המציע במצורף להצעתו.
6. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי ההליך ההתמחרות והוראותיו גוברות על האמור בו, ככל שיש בהן שינוי לעומת הוראות ההליך. כל תיקון לסעיפי ההליך הניתן במכתב זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההליך, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

להורדת מקבץ ראשון של שאלות ותשובות לחץ כאן>>

להורדת מקבץ שני של שאלות ותשובות לחץ כאן>>