×

שימו לב – יש לשלוח את הבקשות עד לראשון בכל חודש!

תאריכי הועדות עשויים להשתנות, על מגישי  הבקשות  האחריות להתעדכן בתאריכים באתר הקרן.

א. בקשה שהוגשה במסלול פיתוח פיזי – מעלה, תכניות הסברה וחשיפה, מיזמים חברתיים, כנסים וימי עיון, תקני שירות לאומי:

  • תידון בוועדה המקצועית בלבד ובלבד שהחמרים הוגשו במועד כנדרש .
  • אם נדרשות בדיקות נוספות והשלמת חומרים הבקשה תועבר לוועדה העוקבת.
  • במקרים מיוחדים, יידונו הבקשות בהנהלת הקרן על פי שיקולי הוועדה המקצועית.

ב. בקשה שהוגשה במסלול פיתוח פיזי – צמרת  תידון בשתי וועדות: ראשונה בוועדה המקצועית ושניה בהנהלת הקרן.

 

תאריכי הועדות עשויים להשתנות.

על מגישי ההצעות האחריות להתעדכן בתאריכים באתר הקרן.

 

מספר  הועדה ועדה מקצועית הנהלה
1 11.1.23 26.1.23
2 14.2.23 23.2.23
3 14.3.23 23.3.23
4 10.5.23 18.5.23
5 13.6.23 29.6.23
6 11.7.23 20.7.23
7 12.9.23 21.9.23
8 17.10.23 26.10.23
9 14.11.23 30.11.23
10 19.12.23 28.12.23