×

תדריך למערך מחקרי נגיש קוגניטיבית

קרן שלם שואפת לקדם ולשפר באופן מתמיד את השירותים הניתנים לאדם עם מוגבלות ולכן רואה לנכון לסייע ולעודד את הרחבת החקר בתחום, פיתוח הידע והפצתו בקרב אנשי המקצוע העוסקים בכך. מענקי המחקר של קרן שלם נועדו לשפר ולקדם את איכות הטיפול והחינוך שמקבלים ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, חושית, פיזית והנמכה קוגניטיבית. תמיכה זו ניתנת על מנת לאפשר להם להגיע לאיכות חיים מיטבית במסגרת המשפחה, הקהילה והחברה בה אנו חיים.

המחקר – אתיקה מחקרית: לקראת פיתוח עקרונות מקצועיים וקווים מנחים לעריכת מחקרים בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בוצע על ידי פרופ’ אורלי שפירא-לשצ’נסקי ותהילה עוזרי-רפטר במסגרת התוכנית למנהיגות וניהול מערכות חינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן בשנת 2022.

ממצאיו העידו על כך כי המחקר בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית מערב בתוכו סוגיות ואתגרים שונים מעריכת מחקרים בקרב קהלי יעד אחרים.
הסוגיות האתיות שהועלו במחקר זה על ידי המשתתפים בו הביאו את צוות המחקר בשיתוף עם משרד הרווחה והביטחון החברתי וקרן שלם לפתח סביבת למידה מקוונת שתעמוד לרשות העוסקים במחקר בתחום זה.

בעקבות המחקר פותח האתיקון הדיגיטלי-  סביבת למידה מקוונת ששמטרתה  לחשוף את אנשי המקצוע המעורבים במחקר בקרב אוכלוסייה זו לסוגיות וערכים אתיים מובילים בעת ההכנה לקראת המחקר, קבלת אישור לביצועו על ידי הגורמים הרלבנטיים וביצועו בפועל.

סביבה זו בתהליכי פיתוח ובקרוב תעלה לאויר.

מחקר נגיש קוגניטיבית הוא מערך מחקרי אשר לוקח בחשבון, לכל שלביו, את מאפייניהם של משתתפים עם מוגבלות קוגניטיבית, החל משלב התכנון, דרך שלבי דגימת הנבדקים, גיוסם ויצירת הקשר, אופן העברת המידע, איסוף המידע וניתוח הממצאים. למרכיבים אלה יש השלכות במכלול תחומים, כגון הזמן המוקצה למחקר, היבטים כלכליים, אנשי המקצוע עימם נרצה להיוועץ ועוד.

תדריך זה הינו כלי נוסף בשירות החוקרים כדי שיוכלו לבצע הליך מחקרי מדוייק יותר, מקצועי יותר שיאפשר איסוף נתונים, עיבודם והסקת מסקנות מיטבית ומהימנה.

לגרסא בשפה הערבית>>

התדריך נכתב ביוזמה ובמימון של קרן שלם על ידי המכון הישראלי להנגשה קוגנטיבית .

פריטים קשורים