×

פניות לפקידי סעד והטיפול בהן: סיכום ממצאים לשנת 2008

מחברים נוספים : שלי אוסטרו, יפית סולימני
לפקידי הסעד יש תפקיד מרכזי במערכת, שנועדה לאתר ילדים הנפגעים מהתעללות והזנחה קשה ולטפל בהם. פקידי הסעד מקבלים פניות מגורמים רבים ופועלים בדרכים שונות כדי לבדוק פניות אלו, להעריך את מידת הנזקקות של הילדים המופנים ולפעול בעניינם של ילדים הזקוקים לטיפולם, בין היתר בשיתוף פעולה עם המשטרה ובתי המשפט לנוער ולמשפחה.
במטרה לקדם את טיוב מערכת הנתונים על הפניות לפקידי הסעד והטיפול בהן, יזמו משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומכון חרוב מיסודה של קרן שוסטרמן ישראל תהליך פיתוח רב שנתי. במסגרת תהליך הדרגתי זה יפותחו הכלים והאמצעים ליצירת מאגר נתונים מקיף, מהימן ורב שנתי. דוח זה מסכם את השנה הראשונה של המיזם. במהלך
שנה זו הצטרף מכון חרוב לתהליכי איסוף הנתונים המקובלים במשרד, וסייע להגיע לשיעורי תגובה גבוהים מבעבר ולנתח את הנתונים שהתקבלו ברמה הארצית. בשנים הקרובות הכוונה היא להמשיך ולקדם את המהימנות והשלמות של הנתונים הנאספים, באמצעות הכנסת שיפורים הדרגתיים באמצעים ובתהליכים של איסוף המידע ועיבודו.
דו"ח זה הינו שיתוף פעולה בין מכון חרוב ואונ’ בר אילן.
הדו"ח הוכן בשיתוף פעולה עם צוות משרד הרווחה והשירותים החברתיים:
חנה סלוצקי – פקידת סעד ראשית לחוק הנוער
חוה לוי – מפקחת ארצית לחוק הנוער
אמה לוי – מפקחת מחוזית לחוק הנוער

 


פריטים קשורים