×

Evaluation of a Video Prompting and Fading Procedure for Teaching DishWashing Skills to Adults with Developmental Disabilities

הערכת תהליך רכישת מיומנות הדחת הכלים בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית באמצעות שימוש בסרטוני הדרכה והפחתת השימוש בהם לאחר רכישה המיומנות.
החוקרים העריכו שימוש בסרטוני הדרכה לשטיפת כלים והפחתת השימוש בהם לאחר הרכישה בקרב 3 מבוגרים עם מש"ה. סרטון ההדרכה כלל תיאור של שטיפת כלים בפירוק לשלבים. כל שלושת המבוגרים עם מש"ה הגיעו ל-90-100% הצלחה בשלב רכישת המיומנות. לאחר רכישת המיומנות הורידו את הצגת סרטוני ההדרכה, אך הביצוע נפגע. לאחר מכן ביצעו פרוצדורת הכחדה בת 3 צעדים, בה עדו בהדרגה חיבור של שלבי שטיפת הכלים לשלבים רב-ממדיים. ההצלחה בביצוע הגיעה ל-80-100% לאחר הצגת הסרטונים מחדש בפרוצדורת ההכחדה החדשה. הביצוע ירד בבדיקה חוזרת לאחר 3 חודשים שהפסיקו להציג את סרטוני ההדרכה, אך עלה חזרה ל-80-90% הצלחה בהחזרת הסרטון שהוצג בשלב האחרון של פרוצדורת ההכחדה. ממצאים אלו מעידים כי שימוש בסרטוני הדרכה ופרוצדורות הכחדה יכולות להיות יעילות עבור מבוגרים עם מש"ה.
 

המחקר פורסם בכתב העת: Journal of Behavioral Education, 16(2), 93-109.למחקר לחץ כאן

 


פריטים קשורים