×

תדריך – כלים ותהליכים לזיהוי, מניעה ומענה במצבי התנהגות מאתגרת מסכנת

עריכה : חגית בוכריס

ההתמודדות עם ביטויי ההתנהגות המאתגרת המסכנת, יוצרת קושי ומשפיעה על איכות חייו של האדם.
שמירה על איכות חיים מיטבית של האדם עם ההתנהגות המאתגרת המסכנת, מאתגרת את צוותי הטיפול בכל הקשור למתן מענה הולם, תוך שמירה על כבוד וביטחון האדם.
יחד עם שמירה על איכות חיי האדם עם ההתנהגות המאתגרת נדרשת גם שמירה על תחושת מוגנות ואיכות החיים של האנשים הסובבים לו.
בהמשך פרסום חוזר המנכ”לית בעניין “כלים ותהליכים לזיהוי , מניעה ומענה למצבי התנהגות מאתגרת מסכנת במסגרות של מינהל מוגבלויות” ביום 10.5.2022 )להלן – חוזר המנכ”לית(, מטרת התדריך לספק כלים יישומיים, מנגנונים ועזרים לצורך הבניית דפוס עבודה אחיד בהתמודדות עם התנהגות מאתגרת ומסכנת בקרב אנשים עם מוגבלות המקבלים שירות במסגרות המינהל השונות, והכל תוך שמירה מרבית על זכויותיו, חירויותיו, שלומו ובטחונו של האדם עם המוגבלות.
זאת, תוך איזון עדין בין ההתמודדות עם ההתנהגות המאתגרת, והתמקדות בצרכיו האישיים של האדם עם המוגבלויות מחד, ובין שמירה על זכויותיהם, חירויותיהם, ביטחונם ושלומם של כלל האנשים החשופים להתנהגות, לרבות אנשי הטיפול ומקבלי השירות במסגרת מאידך.
בשים לב לעקרונות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח- 1998 , והאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות (אשר נחתמה בישראל בספטמבר 2012 ), קובע חוזר המנכ”לית כי יש לצמצם ככל הניתן את השימוש בכל אמצעי שיש בו הגבלת תנועה של האדם, וכי יש לייחד שימוש באמצעים מגבילים אך ורק למקרים חריגים ביותר, ורק לצורך מניעת סכנה ממשית מיידית לאדם או לזולתו.
בתדריך זה , מוצגים כלים ואמצעים המאפשרים לאנשי הצוות במסגרות השונות, בדיור ובקהילה, לבצע תהליכי זיהוי , מניעה ומענה במצבים של התנהגות מאתגרת מסכנת.

פריטים קשורים