×

דוח הערכה מסכם תוכנית שמ”ש – שיקום משפחתי שלם למשפחות לילדים עם מוגבלות

מחברים נוספים: אילה כהן

גידול ילד עם מוגבלות היא מציאות חיים מתמשכת, המכתיבה לילד ולבני משפחתו דפוסי חיים שונים מן הרגיל בסביבתם, שאינם מוכרים להם ולרוב לא הוכנו לקראתם. מציאות חיים זו מובילה לשינויים במעגל חייה של המשפחה ומחייבת הסתגלות מחודשת בכל תחומי החיים.
תכנית שמ”ש הינה פרי יוזמתן ופיתוחן של שתי אימהות לילדים עם מוגבלות, גב’ דבי אלנתן וגב’ מירי וייס. התכנית פותחה בסיוע המוסד לביטוח לאומי, ג’וינט אשלים, משרד הרווחה וארגון “קשר”. את התכנית פיתחו ועדת היגוי ארצית וועדות יישוביות, שאף ליוו אותה בהמשך, והיא נוהלה על ידי ארגון “קשר” באמצעות העסקת רכזת ארצית ורכזות יישוביות. שמ”ש החלה לפעול
כפיילוט ב 2011- בראש העין, אשקלון ובאקה אל-גרביה. בנובמבר 2012 הורחבה התכנית לרחובות על ידי ארגון “קשר” ובתמיכת קרן הרי וגאנט וינברג מארצות הברית.

שמ”ש הינה תכנית, המתמקדת בחיזוק ההורים והתא המשפחתי של ילדים עם מוגבלות. התכנית הציבה לעצמה מטרה לסייע למשפחות לילדים אלה למצוא חוויה של איזון ולהביא לגדילה בריאה ונכונה של הילד והמשפחה. ייחודה מבוסס על הרצון לסייע להורים לממש את תפקידם המרכזי כהורים באמצעות יצירת הזדמנויות לשיתוף, תמיכה והעצמה, קבלת מידע ורכישת אסטרטגיות להתמודדויות מועילות במסגרת ליווי של הורה להורה וכן סדנאות והרצאות ייחודיות לקהילת
הורים. כדי להגיע לאוכלוסייה רחבה ככל האפשר וליצור רשת של ביטחון חברתי עבור משפחות לילדים עם מוגבלות, פעלה התכנית גם ברמת המקרו למען גיבוש קהילה של משפחות הילדים הללו והעניקה להם תחושת שייכות וערבות הדדית. התוכנית סייעה בפיתוח קבוצת מנהיגות של הורים מובילי שינוי; ויצרה קבוצות דיאלוג כבסיס ליחסי עבודה פוריים בין הורים לבין אנשי מקצוע, שתרמו לחיזוק שיתופי הפעולה בין ההורים לבין מגוון המוסדות ביישוב.

הערכת התכנית החלה שנה לאחר תחילת התכנית והתבססה על נתונים שנאספו במהלך שלוש שנים, החל מ 2012- ועד סוף 2014 . ההערכה כללה הערכה מעצבת והערכה מסכמת, שבחנו הליכי ביצוע ותוצאות. נערכה סקירת ספרות לאיתור הידע הקיים בתחום ההורות לילד עם מוגבלות, בדגש על תכניות שהוערכו וזכו להערכה. אוכלוסיית המחקר כללה את כל ההורים שהשתתפו בתהליך הליווי והסכימו לשתף פעולה בהערכה, מדגם של הורים שהשתתפו בפעילויות השונות בתכנית שמ”ש את צוות התכנית ומפעיליה וכן בעלי מקצוע בשירותים משיקים. מעריכות התכנית עקבו אחר
התפתחות התכנית באמצעות השתתפות ותיעוד של כל ועדות ההיגוי הארציות, חלק מוועדות ההיגוי היישוביות וכן נוכחות באירועים מרכזיים בתכנית. נעשה שימוש בכלי הערכה מגוונים שכללו: איסוף ובדיקת מסמכים הקשורים לפעילות התכנית; ערכת שאלונים כמותיים; ביצוע תצפיות )לא משתתפות(; ניהול קבוצות מיקוד עם אוכלוסיות שונות; ראיונות אישיים מונחים על ידי תדריך חצי מובנה וקבלת משוב ממשתתפי הפעילויות השונות בתכנית.

תוצר חשוב נוסף הינו תדריך שמ”ש – המציג את הרקע ליוזמה, הרציונל שלה והעקרונות המרכזיים של התכנית. בהמשך מתוארת הפעילות של התכנית במרחב הרשות המקומית והרכיבים העיקריים שלה.
לצפייה בתדריך לחץ כאן>>

מחקר הערכה זה בוצע על ידי ד”ר עתליה מוסק וד”ר אילה כהן ממכללת תל חי ומומן על ידי הביטוח הלאומי וג’וינט אשלים.

לתקציר בערבית אודות התכנית>>

 


פריטים קשורים