×

School-Parent Collaborations in Indigenous Communities: Providing Services for Children with Disabilities

ספרה החדש של ד"ר איריס מנור בנימיני עוסק בשיתוף פעולה בין בית ספר והורים בקהילות ילידיות- מתן שירותי תמיכה לילדים עם לקויות

קהילה ילידית הינה קבוצה אתנית המוגדרת כאוכלוסיה טבעית וראשונית במקום מסויים.

עוני, העדר שירותי תמיכה, נגישות מוגבלת לחינוך, שכיחות גבוהה של בעיות בריאות, קהילות ילידיות מתמודדות עם מספר גדול של קשיים כאלו. אבל כאשר לילדים יש צרכים מיוחדים, בעיות אלו גדלות ומורכבות יותר.
הספר בוחן את הקשר בין המוגבלות בהקשר של קהילות ילידיות ושירותי חינוך.
מחקר הפיילוט במוקד הספר נערך בקרב הבדואים בדרום והוא מדגים את הידע התיאורטי כאשר הוא מיושם בתוך בתי הספר לחינוך מיוחד ואת ההקשרים עם הצוותים הרב מקצועיים וההורים.
הספר מרחיב את התפיסה הרב תרבותית המקובלת כיום והוא מציג את אנשי המקצוע כגורם מתווך משמעותי בין בתי הספר למשפחות. המודל המוצג הוא בעל חשיבות רבה משום שיש לו אוריינטציה יישומית שתוכל לשפר את איכות החיים של הילדים, משפחותיהם ואף של הקהילה עצמה.

 

הנושאים העיקריים בספר :

  •  מאפיינים ייחודיים של קהילות ילידיות וילדים עם לקויות בקהילות אלו
  • מודלים פסיכולוגיים לתגובה ללקות
  • יתרונות של עבודת צוותים רב מקצועיים
  • גורמים המשפיעים על שיתוף פעולה בין הורים לילדים עם לקויות בקהילות ילידיות ומומחים מבתי הספר
  • עקרונות מרכזיים לשיתוף פעולה עם הורים מקהילות ילידיות
  • חקר מקרה רחב על שיתוף פעולה בין הורים לילדים עם לקויות ומומחים בבית הספר בקהילה הבדואית. מחקר זה נעשה בסיוע מענק מקרן שלם.  המחקר מוזכר בפרקים 6 ו-7 בספר.

לצפייה בתכנים מתוך הספר ולרכישתו

 


פריטים קשורים

דילוג לתוכן