Intellectual disability and poverty: Introduction to the special section   מוגבלות שכלית ועוני: מבוא למדור מיוחד    
במשך שנים רבות מחקרים תיעדו את הקשר שבין מש"ה ועוני. עם זאת, מחקרים מראים קשר חזק בין עוני ומש"ה קלה, בעוד שבקרב אנשים עם מש"ה קשה יותר הקשר פחות חזק. הקשר בין עוני ומש"ה חשוב בהיבטי ההשפעה של חשיפה לעוני אשר נמצאו קשורים לבריאות לקויה והזדמנויות חיים מצומצמות, בייחוד כאשר החשיפה לעוני נעשית כבר בילדות. יחד עם זאת, אין כיום מספיק מחקר בתחום המש"ה והעוני והשפעתם על איכות החיים של אנשים עם מש"ה. הירחון המדעי מקדיש מדור מיוחד העוסק בתחום זה על מנת לנסות ולמלא את החסר בתחום זה, באמצעות 3 מאמרים; המאמר הראשון בוחן את קיומן ויעלותן של מערכות ניטור לסטטוס ורווחה של אנשים עם מש"ה. המאמר השני בוחן עוני וחסך גשמי בקרב משפחות בבריטניה עם ובלי ילדים עם מוגבלויות. המאמר השלישי מעריך את ההכנסות והנכסים של משפחות עם ילדים עם מש"ה ומבוגרים עם מש"ה בארה"ב.
 
המחקר פורסם בכתב העת Journal of Intellectual & Developmental Disability, 35(4): 224–234

למאמר לחץ כאן