×

מיפוי ואפיון המשתתפים בקורסי קרן שלם בשנים תשע”ד- תשע”ו

מק"ט 203| מחברים נוספים : מיה סבג

 מחקר הערכה זה נעשה ע”י מכלול- יח’ הערכה ומחקר של קרן שלם.
בדו”ח זה מוצג ניתוח ומיפוי מאפיינים של 1,411 משתלמים שהשתתפו ב- 76 קורסי הכשרה של קרן שלם בין השנים 2014-2016. הניתוחים כלליים ל- 30 קורסים בלבד, שהתקיימו בשנת 2014 33 קורסים בשנת 2015 ו-13 קורסים בשנת 2015 ו-13 קורסים בשנת 2016 המווים כ-46% מהקורסים שחלקו מימנה באותה השנה (זוהי כמות הקורסים שהסתיימו נכון לנקודת זמן בה הוחלט לבצע את המיפוי הנוכחי). לנוכח ההתייחסות לחלק מהקורסים שעברו בשנת תשע”ו, מוצגים בדו”ח זה, הממצאים עבור כלל המדגם שנלקח, ובנספחים מוצגת ההפרדה לאחר שנים.
המיפוי מבט בשני היבטים:
א. אפיון המשתתפים – מאפיינים מאפיינים מאפיינים מגדרים, מגזר ומקום עבודה בארץ, נתונים תעסוקתיים (תפקיד וסוג מסגרת בה עובדים)
ב. אפיון הקורסים – מאפיינים דוגמת סוג הקורסים, בעלי התפקידים עבורם יועדו הקורסים,ב רוחם והגופים מכשירים שהעבירו אותם.

 


פריטים קשורים