×

Accommodating employees with and without disabilities

סיכום מאמר - התאמות בעבודה לעובדים עם ובלי מוגבלויות
מטרת המחקר לבחון את ההשפעת העלות הנתפסת של התאמת תנאי עבודה לעובדים בעלי מוגבלויות על העסקתם. המחקר בחון גישות של עובדים עם ובלי מוגבלויות שקיבלו התאמות בתנאי העבודה, עמיתיהם ומנהליהם בשמונה ארגונים שונים בגודלם ואופיים. נמצא כי עובדים בעלי מוגבלויות הינם בעלי סבירות גבוהה יותר לבקש התאמות בתנאי העבודה, אך עבור התאמות אלו נמצאה עלות-תועלת שוות ערך להתאמות שביקשו עובדים ללא מוגבלויות. בנוסף, נמצא כי הגישות של עמיתים לרוב אינן שליליות כלפי עמיתיהם בעלי המוגבלויות שקיבלו התאמות. לבסוף, נמצא כי למתן התאמות ישנה השפעה חיובית על עובדים אחרים, אך רק כאשר העמיתים תומכים במתן ההתאמות.

המחקר פורסם לראשונה בכתב העת (Human Resource Management, 53(4), 593–621 (2014, וסוכם בעברית באישור החוקר פיטר בלאנק.

למאמר המלא באנגלית לחץ כאן.

לסיכום המאמר בעברית לחץ כאן.

 


פריטים קשורים