×

Conceptualizing Supports and the Support Needs of People with Intellectual Disability

 מאמר זה מתמקד באוכלוסייה הנתמכת וצרכיהם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ונכויות התפתחותיות. מאמר זה הינו חלק מתוך 3 מאמרים נוספים, אשר באים לחלוק את מחשבותיהם של החוקרים בנושאים קריטיים הקשורים לטרמינולוגיה, הגדרה וסיווג בתחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית, תוך בחינת המציאות העולה מהשדה. כל זאת בזמן שהחוקרים עובדים על כתיבת הגרסה ה-11 ל-AAIDD ((American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. במאמר נעשתה הבחנה בין שירותים תומכים טבעיים לבין כאלו שבתשלום. הבחנה זו עזרה לבדל את השירותים, הנוטים להיות בעלי השוואה ‘לתכנית” בה "מידה אחת מתאימה לכולם”, ולהתמקד בצורך בתמיכה אישית, המבוססת על הצרכים הייחודיים של הפרט.


פריטים קשורים