×

השכלה עושה את ההבדל, העדפות תעסוקתיות בקרב צעירים עם מוגבלות פיזית

מחברים נוספים : יפעת פארן, אורלי שריד

Education Makes the Difference: Work Preferences of Young Adults with Physical Disability

רקע: הבנת העדפות תעסוקתיות בקרב צעירים עם מוגבלות פיזית (צעמ”פ)  יכולה לסייע בשילובם בזירה התעסוקתית ובכך לאפשר להם מוביליות חברתית ועצמאות כלכלית.

מטרות המחקר היו לנבא העדפות תעסוקתיות ככוונת התנהגות, באמצעות משתנים דמוגרפים, משתני בריאות ומשתני מודל ההתנהגות המתוכננת ((Theory of plan behavior. במחקר נבחנו שלוש העדפות תעסוקתיות ככוונת התנהגות: יציאה לעבודה, השגת ענין ביטחון וקידום בעבודה ועבודה במסגרת שוק חופשי.

שיטה: מחקר חתך כלל 350 צעירים עם מוגבלות פיזית, המוכרים על ידי המוסד לביטוח הלאומי, בגילאי 18-30 טרם כניסתם לשוק העבודה.

ממצאים: לצורך ניבוי העדפות תעסוקה בנינו מודל משוואות מבניות עבור כל העדפה תעסוקתית. נתיב ישיר נמצא בין השכלה לבין שלוש כוונות ההתנהגות. כמו כן משתני סביבה כנורמות המקובלות במשפחה ובקרב חברים ומסוגלות עצמית תיווכו את הקשר בין משתנים דמוגרפיים (מצב כלכלי והשכלה) , משתני בריאות (לקות מולדת ותפיסת מצב בריאות) לבין שלוש העדפות תעסוקתיות כוונות התנהגות.

מסקנות, משתנים אישיים כגון רמת השכלה, מצב כלכלי, לקות מולדת ומסוגלות עצמית ומשתנים סביבתיים כגון נורמות מקובלות נמצאו כמשמעותיים בניבוי העדפות תעסוקתיות של צעמ”פ. לאור זאת יש לבחון מדיניות מחודשת כלפי מימון ומימוש לימודי השכלה גבוהה בקרב צעמ”פ. כמו כן יש לשקול בניית תוכניות עבור המשפחה והסביבה הקרובה על מנת שאלו יסייעו בעידוד הפרט באשר לסוגיות בעולם העבודה.

קרדיטים נוספים : המחקר נעשה במימון המוסד לביטוח לאומי

מילות מפתח :

physical disabilities; young adult; work; education; social factors; social norms

צעירים עם מוגבלות פיזית, תעסוקה, השכלה, משתנים חברתיים ונורמות חברתייות

 

 

פריטים קשורים