×

ייצוג אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה לשנת 2010

מטרת מסמך זה להציג את מידת השילוב של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה. זאת לאור החוק הדורש ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות משולבים בשירות המדינה. המסמך נולד כתוצאה מהצורך לקשור בין המידע הקיים בידי השירות לבין מקורות אחרים שמהם ניתן לקבל מידע על מוגבלות בקרב העובדים. המקורות מהם נאסף המידע הינם : אגף השיקום של משרד הביטחון, המוסד לביטוח לאומי, אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. המסמך מראה כי נכון לשנת 2010 שיעור האנשים עם מוגבלות העובדים בשירות המדינה מהווים פחות משליש מחלקם באוכלוסייה כללית בגילאי עבודה ורק עד כשני שליש מחלקם בין המועסקים בכלל האוכלוסייה.
 

 


פריטים קשורים