×

תפיסת המוגבלות וחוויית ההורות בקרב אימהות לילד עם מוגבלות בחברה החרדית

מק"ט 890-189-2019| בהנחיית : פרופ׳ שירלי ורנר

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המחקר הנוכחי בחן את תפיסותיהן של אימהות חרדיות לילד עם מוגבלות אודות המוגבלות, כמו גם את חוויית האימהות שלהן. המחקר נערך במתודולוגיה איכותנית קונסטרוקטיביסטית בסוגת מחקר פנומנולוגית הבנייתית פרשנית. במחקר השתתפו 30 אימהות חרדיות בראיונות עומק חצי מובנים, והנתונים מראיונות אלו נותחו בשיטה הקטגוריאלית תמתית. ניתן להבחין בשלוש תמות עיקריות: 1.משמעות המוגבלות בעיני האמהות לאור ערכי החברה החרדית 2. חוויית האמהות של אמהות חרדיות לילד עם מוגבלות 3. השלכות של תגובות הסביבה לילד עם מוגבלות. תמות אלו ותתי התמות המסתעפות מהן מצביעות על מקומו המשמעותי של הממסד הרבני כמו גם של ה”רחוב החרדי” בעיצוב תפיסות מוגבלות בעיני האמהות. היות החברה החרדית מתבדלת, מעצימה את השלכות תגובות הסביבה והמשפחה אודות ילד עם מוגבלות. אלו גם אלו מייצרים זירה בה האם לילד עם המוגבלות מתמודדת עם הדרה או לחילופין חסד מפלה, ונושאת משאלה אקטיביסטית לפרקטיקת הכלה בקהילתה.

מילות מפתח: אמהות, חרדים, ילד עם מוגבלות, תפיסת מוגבלות, חוויית אמהות


פריטים קשורים