×

Perspectives of Adolescents with Disabilities and their Parents regarding Autonomous Decision-Making and Self-Determination פרספקטיבות של מתבגרים עם מוגבלות והוריהם אודות אוטונומיה בקבלת החלטות והגדרה עצמית

מחברים נוספים : שירלי ורנר

עידוד אוטונומיה בקבלת החלטות הינו בעל חשיבות רבה עבור מתבגרים עם מוגבלות ומהווה את הבסיס להתפתחותה של הגדרה עצמית. מחקר זה השווה בין 69 מתבגרים עם מוגבלות לאחד מהוריהם באמצעות שאלון למילוי עצמי. נמצאו קשרים בין דיווחי מתבגרים והורים אודות עידוד אוטונומיה בקבלת החלטות והזדמנויות להגדרה עצמית בבית. עידוד אוטונומיה בקבלת החלטות נמצא כקשור ליכולות להגדרה עצמית בקרב מתבגרים. נמצאו הבדלים מגדריים כאשר נערות והוריהן דיווחו על הגדרה עצמית גבוהה יותר מאשר נערים והוריהם. מחקר זה מצא שהורים שמעודדים אוטונומיה בקבלת החלטות בקרב מתבגרים עם מוגבלות מאתחלים מעגל מתמשך הבא לידי ביטוי במתן הזדמנויות בבית להגדרה עצמית. כתגובה מתבגרים אלו מדרגים את הגדרתם העצמית כגבוהה יותר ומשתפים את הוריהם בתפיסות אלה. כתגובה מצד ההורים הם חושפים את ילדיהם להזדמנויות נוספות לאוטונומיה בקבלת החלטות ובכך מקדמים את הגדרתם העצמית של ילדיהם המתבגרים.

קישור למחקר המלא עליו מתבסס המאמר>>

 

קרדיטים נוספים : מרכז מינרבה לזכויות אדם האוניברסיטה העברית, המרכז ללימודי מוגבלות, האוניברסיטה העברית

מילות מפתח: עידוד אוטונומיה בקבלת החלטות, הגדרה עצמית, יכולות, הזדמנויות, מתבגרים עם מוגבלות, הורים למתבגרים עם מוגבלות, משתמשי תת”ח, זהות עצמית, המודל האקולוגי להגדרה עצמית, הקלדה

Key words : promotion of autonomous decision-making, self-determination, capacities, opportunities, adolescents , with disabilities, parents


פריטים קשורים