×

אנשים וילדים עם מוגבלות מקורות לנתונים סטטיסטיים

לנתונים סטטיסטיים חשיבות רבה בקרב צרכני מידע רבים ומגוונים. כמענה לצורך בנתונים סטטיסטיים בתחום המוגבלויות בקרב קובעי מדיניות, ארגונים ועמותות, אנשי אקדמיה, אנשי מקצוע, ארגונים לסינגור עצמי, וקבוצות מנהיגות בתחום המוגבלות, וכן אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם, נערכה והופקה חוברת בה מוצגים מקורות לנתונים סטטיסטיים.
הנתונים נידלו מאתרי משרדי ממשלה, ארגונים ומוסדות שונים המציגים באתרי האינטרנט
שלהם נתונים סטטיסטיים על אנשים עם מוגבלות, חלקם נתונים המתעדכנים תדיר. בחוברת מאוגדים ומוצגים באופן מסודר ומובנה קישורים לאתרים אלה בהם נתונים במגוון תחומים
על פי סוג המוגבלות, קבוצות אוכלוסייה, גיל, שלבי חינוך, מגדר ועוד.

 

בישראל כ – 1.7 מיליון אנשים עם מוגבלות, שהם כ – 20% מהאוכלוסייה הכללית. 20% מהם, כ – 338,300, הם ילדים עד גיל 18 שהם 11% מכלל הילדים בישראל.
לנתונים סטטיסטיים חשיבות רבה בקרב צרכני מידע רבים ומגוונים ובכללם קובעי מדיניות במשרדי ממשלה הנעזרים בנתונים על מנת  לעגן את המדיניות אותה הם מעצבים, ארגונים ועמותות הנסמכים על נתונים סטטיסטיים על מנת להתריע על צרכים, אנשי אקדמיה החוקרים בתחום המוגבלויות, אנשי מקצוע ארגונים לסינגור עצמי וקבוצות מנהיגות בתחום המוגבלות, וכן אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם.
החוברת שלפניכם נערכה והופקה כמענה לצורך בנתונים סטטיסטיים בתחום המוגבלויות. הנתונים נידלו מאתרי משרדי ממשלה, ארגונים ומוסדות שונים המציגים באתרי האינטרנט שלהם נתונים סטטיסטיים על אנשים עם מוגבלות, חלקם נתונים המתעדכנים תדיר. בחוברת מאוגדים ומוצגים באופן מסודר ומובנה קישורים לאתרים אלה בהם נתונים במגוון תחומים על פי סוג המוגבלות, קבוצות אוכלוסייה, גיל, שלבי חינוך, מגדר ועוד. תחומי המידע מוצגים מהכוללני לייחודי: תחילה כללנו מקורות לנתונים כלליים על אוכלוסיית אנשים וילדים עם מוגבלות, מקורות העוסקים במגוון תחומי החיים (כגון: מקבלי שירותי רווחה, מצב כלכלי ותעסוקה, השכלה, דיור, תחבורה, בריאות ואורח חיים, ועוד), ובהמשך, נתונים לפי סוגי מגבלות ספציפיים (כגון: מתמודדי נפש, אנשים בספקטרום האוטיסטי, לקות ראייה ועיוורון, חירשות ולקות שמיעה, ועוד). המקורות לנתונים הם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – למ”ס, המוסד לביטוח הלאומי, המועצה הלאומית לשלום הילד, מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, משרד החינוך, משרד המשפטים: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועוד. לחוברת נבחרו אתרים המציגים נתונים המתייחסים לשנים 2019-2022. הנתונים בחוברת יעודכנו לפרקים.

החוברת בעמוד הפריט במרכז משאבי הידע של בית איזי שפירא>>

המאמר הועלה לאתר באדיבות מרכז משאבי הידע, בית איזי שפירא.

פריטים קשורים