×

דוח הערכה מסכם על קורס: בניית שותפות בין אנשי מקצוע להורים לילדים עם צרכים מיוחדים במזרח ירושלים

מק"ט 88 | מחברים נוספים: נאזי נאטור

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מטרת המחקר הייתה להעריך תהליך יישום תכנית שמטרותיה היו פיתוח מודעות ושינוי עמדות ביחסם של אנשי מקצוע למקומם של ההורים, המשפחה וכלפי אנשים עם מוגבלויות. ממצאי ההערכה מצביעים על כך שישנה הלימה בין הצרכים, כפי שזוהו על ידי חברי וועדת ההיגוי, לבין המטרות כפי שהוגדרו במסמכי התכנית. ניכר שקיימת הלימה בין מטרות הקורס ובין התכנון כפי שהוא בא לידי ביטוי בסילבוס. ישנן מספר המלצות: מבנה הקורס ומשכו, שיתוף הורים בוועדת היגוי ובמהלך הקורס באמצעות פרקטיקום אינטנסיבי יותר. שיתוף אנשי צוות מאותו מוסד כדרך יעילה לשינוי. המשך תיעוד ומעקב.


פריטים קשורים