×

פילנתרופיה מוסדית בעת משבר: דרכי התמודדות והסתגלות של קרנות בראשיתו של משבר הקורונה בישראל

דו״ח זה נכתב במסגרת פרויקט מחקרי נרחב אודות פילנתרופיה מוסדית בישראל, שבחן את המאפיינים המרכזיים, דרכי הפעולה והתפיסות המנחות של קרנות פילנתרופיות, וביקש לתרום להבנה טובה יותר של תפקידן, מעמדן והשפעתן בשדה הפילנתרופי ובהקשר של חברה אזרחית בכללותה ) Krauz-Lahav, 2022 (. עם פרוץ מגפת הקורונה בישראל, במרץ 2020 , הוחלט להוסיף למחקר המקורי סגמנט שיעסוק בהשלכות משבר הקורונה על פילנתרופיה מוסדית בישראל, תוך התייחסות למשבר כאל מקרה בוחן שעשוי ללמד אותנו על התמודדותן והתנהגותן של קרנות פילנתרופיות בעתות משברים וזעזועים חברתיים־כלכליים.

פריטים קשורים