×

בדיקת הקשר בין אווירה משפחתית, קוהרנטיות ותקווה הורית להשתתפותם של ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי בגילי 21-10

מק"ט 558 | מנחים: ד"ר אורית ברט, ד"ר נאוה רצון, פרופ' מלכה מרגלית

 עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המטרה הראשונית בהתערבות טיפולית באמצעות ריפוי בעיסוק היא להפחית מוגבלות ולעודד תפקוד על מנת לקדם השתתפות. מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון קשרים בין מרכיבים אישיים ומשפחתיים של ילדים ומתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) לבין מידת ההשתתפות שלהם. תוצאות המחקר הצביעו על קשר בין מידת ההסתגלות המשפחתית לבין מידת ההנאה של ילדים ומתבגרים עם מש"ה מהשתתפותם בפעילויות פנאי. נמצא, כי מידת הנאה גבוהה מהשתתפות בפעילויות אלו קשורה לרמות נמוכות של יכולת הסתגלות משפחתית. כמו כן, נמצאו קשרים בין רמת התנהגותם המסתגלת של הנבדקים למידת ההשתתפות שלהם.


פריטים קשורים