×

מסגרות לילדים עם מוגבלות בגיל הרך בחברה הערבית

מחברים נוספים : אתי וייסבלאי

מסמך זה נכתב לבקשת חה”כ סמי אבו שחאדה ומוצגים בו מידע ונתונים על ילדים עם מוגבלות בחברה הערבית במעונות יום שיקומיים ובגנים בחינוך המיוחד. האחריות על מערך המסגרות לילדים עם מוגבלות בגיל הרך בישראל מפוצלת בין שני גופים עיקריים: האחריות על מסגרות לפעוטות עד גיל שלוש נמצאת במשרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: משרד הרווחה),  בשיתוף עם משרד הבריאות; והאחריות על מסגרות לילדים מגיל שלוש נמצאת במשרד החינוך.  לפי כך, המידע והנתונים על הילדים במסגרות אלה יוצגו בשני חלקים של המסמך:

בחלק הראשון יובאו מידע ונתונים על פעוטות עם מוגבלות עד גיל שלוש בחברה הערבית שמקבלים אחד מהמענים הבאים מטעם המדינה: שילוב במעונות יום שיקומיים, שילוב במעונות יום או משפחתונים המוכרים על-ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים של משרד הרווחה, סיוע חלופי למעון יום של סייעת בבית של פעוט. נציין כי לא מוצגים נתונים על ילדים עם מוגבלות במסגרות חוץ ביתיות, כגון משפחות אומנה או פנימיות. בחלק השני של המסמך יוצגו נתונים על גני חינוך מיוחד לילדים מגיל שלוש עד שש בחינוך הערבי ועל תלמידים ערבים בגני חינוך מיוחד תוך הבחנה בין תלמידים הלומדים בגני חינוך מיוחד בחינוך העברי והערבי.

בסיכום המסמך יוצגו כמה סוגיות העולות מבחינת הנתונים המוצגים בשני חלקי המסמך.


פריטים קשורים