A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

רכישת שפה אצל בעלי תסמונת וויליאמס ובעלי תסמונת דאון - הלקסיקון המוקדם   מק"ט 83  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר מתמקד במבנה הלקסיקון ובקשרים שבין אוצר המילים לבין הדקדוק המתפתח אצל ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, עם תסמונת וויליאמס או תסמונת דאון, בשלבים ראשונים של התפתחות השפה. מבנה הלקסיקון נמצא דומה לאורך התהליך ההתפתחותי אצל ילדים בעלי תסמונת וויליאמס, ילדים בעלי תסמונת דאון וילדים בריאים. נמצאו הבדלים שוליים בלבד בין הקבוצות. ניתוח סמנטי הראה שלילדים עם תסמונת דאון יכולות סמנטיות-לשוניות ההולמות את התכנים המובעים במשפטי שעבוד והעדרם הכמעט מוחלט של משפטים כאלה מהקורפוס הלשוני של בעלי תסמונת דאון הוא ככל הנראה, בשל קושי בבניית מבנה היררכי סינטקטי בין המשפט המשועבד למשפט הראשי.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


תהליכי זיכרון דקלרטיבי ופרוצדורלי בקרב בעלי תסמונת וויליאמס, בעלי תסמונת דאון ובעלי תסמונת ה-X השביר בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי רמה קוגניטיבית זהה   מק"ט 559 | מנחים: פרופ' חפציבה ליפשיץ, פרופ' אלי וקיל  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרתו של המחקר היתה לבדוק את תהליכי הזיכרון הדקלרטיבי והפרוצדורלי בקרב חניכים עם מוגבלות שכלית בעלי אטיולוגיות שונות, בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי רמה קוגניטיבית זהה. ייחודו של המחקר הנוכחי מתבטא בנקודות הבאות: בדיקת שני סוגי הזיכרון לטווח הארוך (LTM) בקרב בעלי תסמונת ה-X השביר. בתחום הדקלרטיבי נבדק זיכרון מילולי וחזותי, ובתחום הפרוצדורלי הוא בודק מטלה קוגניטיבית ותפיסתית. מתוצאות המבחן הדקלרטיבי עולה, שבמבחני ההיזכרות החופשית, שנערכו כ-30 דקות לאחר שלב הלמידה המידית, חלה ירידה בקרב כל קבוצות המחקר, ואילו הלמידה הפרוצדורלית נשמרה בקרב כל קבוצות המחקר אף לאחר שבוע.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית    

התנהגות מאתגרת הינה נפוצה בקרב ילדים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ולכן חשוב להבין את מקורה ואת דרכי ההתערבות האפשריים. המאמר מתאר מהי התנהגות מאתגרת וגורמים אפשריים התרחשותה. כמו כן, בהמשך המאמר מוצגות דרכי התערבות המושתתות על גישות טיפוליות שונות.
התנהגות מאתגרת הינה התנהגות חריגה, תכופה וממושכת אשר יכולה לגרום לפגיעה באדם עם מוגבלות שכלית או סביבתו, שהצוות המטפל יכול להתמודד עמה.
התנהגות מאתגרת מקורה בצורך לא ממומש, אשר מוביל לדחק ותסכול המובילים לביטויים שונים של התנהגות מאתגרת.
 
המאמר סוכם באישור הכותב ד"ר בני הוזמי, ופורסם לראשונה ב-2011, באסופת המאמרים "משילוב להשתלבות" בעריכת ד"ר מאיר חובב וד"ר בני הוזמי בהוצאת בית איזי שפירא.

למאמר המלא לחץ כאן.
 
לסיכום המאמר בעברית לחץ כאן
 
לסיכום המאמר בערבית לחץ כאן

 תרומת לימודי המשך באקדמיה לאוריינטציית עתיד, מסוגלות עצמית ואופטימיות בקרב אנשים עם לקויות קוגניטיביות: המקרה של כפר תקווה - דיור מוגן לבוגרים עם צרכים מיוחדים   מק"ט 584 | מנחה: פרופ' שונית רייטר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר היא לבדוק האם קיים קשר בין השתתפות בתכנית לימודי המשך ב'כפר תקווה' של אנשים עם לקויות קוגניטיביות לבין אוריינטציית העתיד, תחושת המסוגלות העצמית, והאופטימיות שלהם. מטרה נוספת היא ללמוד על מחשבותיהם של אנשים עם לקויות קוגניטיביות בקשר לעתידם ולהבין את התרומה האפשרית של לימודי ההמשך עבורם. ממצאי המחקר מראים, שאין הבדלים רבים בין הלומדים והלא לומדים. ניכר שכל דיירי הכפר בעלי רמות גבוהות יחסית של מסוגלות עצמית ואופטימיות. מכאן, שעולות שאלות לגבי יעילות תכנית הלימודים ולגבי הדרכים שניתן לנקוט על מנת להפוך את התכנית למשמעותית ומעצימה יותר.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


לקרוא את העולם - הזדמנות שנייה בלימוד קריאה: השפעתה של תכנית התערבות אוריינית על מיומנות הקריאה ומתוך כך, איכות החיים של בוגרים עם מגבלה קוגניטיבית   מק"ט 49 | מחברים נוספים: אביבית שינגרוס, ד"ר מיכל שני  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

מחקר זה עוסק בחשיבות מתן הזדמנות שנייה לאנשים בוגרים בעלי מגבלה קוגניטיבית, ברכישת מיומנויות אורייניות, למען הגדלת הסיכויים לשילובם בחברה. מטרת המחקר הינה לבחון את השפעתה של תכנית ההתערבות האוריינית, על מיומנות הקריאה, כתיבה, הבנת הנקרא וזיכרון מילולי, ואת תרומתה לאיכות החיים של בוגרים בעלי מגבלה קוגניטיבית. הממצאים מעידים כי המשתתפים שיפרו הישגיהם באופן מובהק ביכולת הפענוח והדיוק בקריאת מילים, בהבנת הנקרא במטלות המודדות זיכרון מילולי ובכתיבה. התכנית חיזקה ותרמה להבנת הפוטנציאל של בוגרים בעלי מגבלה קוגניטיבית לרכוש את יכולת הקריאה ומיומנויות אורייניות, לשם רווחתם ואיכות חייהם.

סרטון המציג את עיקרי המחקר

צילום ועריכה : שי שלומי , 2014

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


טיפוח נחישות עצמית בקרב תלמידים עם ליקויים קוגניטיביים באמצעות למידה בקהילות לומדים   מק"ט 544 | מנחה: פרופ' שונית רייטר  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעתה של הלמידה בקהילות לומדים לפי מודל מעגל ההפנמה על הטיפוח של נחישות עצמית ושל איכות חיים אצל תלמידים עם ליקויים קוגניטיביים. והאם העלייה בנחישות העצמית היא זו שמביאה לשיפור באיכות החיים. מטרה נוספת הייתה לאתר את המאפיינים של השיטה אשר תורמים להצלחתה. הממצאים העיקריים מצביעים על כך שהייתה השפעה מובהקת של תכנית ההתערבות על כל המדדים של נחישות עצמית - אוטונומיה, ויסות עצמי והעצמה - ועל כל המדדים של איכות חיים. שונות מאפייני השיטה והשפעתם, נראים דרך ממצאי המחקר האיכותני.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


הקשר בין דפוסי סריקת עיניים לבין ליקויים בעיבוד מידע בפתרון בעיות אנאלוגיות קונספטואליות ופרספטואליות בקרב נבדקים בעלי פיגור שכלי בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי גיל שכלי זהה   מק"ט 24 | חוקרים נוספים: פרופ' דוד צוריאל, ד"ר יצחק וייס, פרופ' אלי ווקיל, ד"ר יוסי ארזואן  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

 מטרת המחקר היא זיהוי תהליכי המיקוד והקשב ותהליכי החשיבה, כפי שהם מתבטאים בדפוסי סריקת עיניים (Eye Tracking), בעת פתרון בעיות אנלוגיות, קונספטואליות ופרספטואליות, בקרב מתבגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) קל ובינוני בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי גיל שכלי זהה. מן התוצאות עולה, כי ציוני בעלי ההתפתחות התקינה בשני סוגי האנלוגיות גבוהים יותר משל בעלי המש"ה. נמצאו קווים משיקים ודיפרנציאליים בשתי הקבוצות, במדדים ההתנהגותיים ובמדדי תנועות העיניים. בשתי הקבוצות לא היו הבדלים בציונים בין האנלוגיות הקונפסטואליות לפרספטואליות. בעלי המש"ה בילו יותר זמן באנלוגיות הקונספטואליות וביצעו יותר מעברים באנלוגיות הפרספטואליות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד


אפיוני קריאה ומטלות תלויות קריאה בקרב צעירים עם פיגור שכלי ממקור לא ידוע ובקרב בעלי תסמונת דאון   מק"ט 27  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

המחקר עוסק בקריאת מילים ויכולות נלוות אצל בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ממקור לא ידוע ואצל בעלי תסמונת דאון. מטרתו העיקרית הייתה ללמוד על יכולות קריאת מילים ויכולות נלוות אופייניות באוכלוסיות בעלי מש"ה. התמקדנו במיוחד בקשר שבין קריאת מילים ובין מודעות פונולוגית, זיכרון מילולי קצר טווח, אוצר מילים, ושיום מהיר. כמו כן נבדק הקשר שבין יכולת קריאת מילים לאינטליגנציה. ממוצע גיל הנבדקים היה 17.04. מסקנות המחקר הראו שהגורם המשפיע ביותר על יכולת הקריאה של בעלי מש"ה היא היכולת הקוגניטיבית הכללית של הלומד, ולפי כך יש להתאים את רמת הציפיות ממנו.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


הפרופיל המורפו-תחבירי של ילדים ומתבגרים עם תסמונת דאון בהשוואה לילדים ומתבגרים מאוכלוסיות אחרות   מק"ט 36 | חוקרים נוספים: יוליה רזניק, ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

אחת הבעיות הקשות ביותר של הלוקים בתסמונת דאון היא בעיית התפתחות מיומנויות התקשורת והשפה. לשפה העברית מאפיינים ייחודיים. מחקר זה בדק, לראשונה, את התפקוד המורפו-תחבירי של בעלי תסמונת דאון דוברי עברית, תוך התייחסות לשאלה האם גם דוברי עברית, הלוקים בתסמונת דאון, מציגים קושי מורפולוגי ו/או מורפו-תחבירי חמור, בדומה לדוברי שפות אחרות, בעלות טיפולוגיה שונה מזו של העברית. ממצאי המחקר עולה כי נבדקים עם תסמונת דאון מציגים קושי ייחודי בהיבטיה המורפו-תחביריים של השפה העברית. תפקודם המורפו-תחבירי מאופיין בהנמכה משמעותית, הן בהשוואה לבעלי פיגור שכלי ללא תסמונת דאון והן בהשוואה לילדים צעירים בעלי התפתחות תקינה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


התפתחות תפקודי ניהול בגיל הצעיר בילדים עם תסמונות גנטיות ידועות   מק"ט 523 | מנחים: פרופ' ג'ודי אורבך, פרופ' ורדה גרוס-צור  

עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

תפקודי ניהול ומרכזיותם בגיל הרך הוא נושא הזוכה להתעניינות גוברת, הן בילדים עם התפתחות תקינה והן בילדים עם הפרעות התפתחותיות. המחקר בדק את הקשר בין גיל מנטלי ותפקודי ניהול בילדים צעירים עם תסמונות גנטיות של מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), הקשר בין תפקודי ניהול ותפקוד אדפטיבי, ההשפעה של יחסי הגומלין בין מהירות לדיוק, וההשפעה של מידת התיווך הניתנת על הביצוע במטלות של תפקודי ניהול. הממצאים מראים, שאצל ילדים עם תסמונות גנטיות של מש"ה, ישנם תפקודי ניהול נמוכים באופן מובהק בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה המתואמים ע"פ גיל מנטלי.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד